Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ประวัติ และผลงาน ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน
รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. การศึกษา

    - พ.ศ. 2511  ปริญญาตรี การประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - พ.ศ. 2513  ปริญญาโท การบริหารการประมง Oregon State University สหรัฐอเมริกา
    - พ.ศ. 2518  Post Graduate การบริหารจัดการ Bangalore Institute  of Management ประเทศอินเดีย
    - พ.ศ. 2519  ปริญญาเอก นิเวศวิทยา University of Manitoba ประเทศแคนาดา
    - พ.ศ. 2533  ปริญญา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
    - พ.ศ. 2534  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
    - พ.ศ. 2535  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. ประวัติการรับราชการ

จากปี    ถึงปี    ตำแหน่ง    สถานที่ทำงาน
เม.ย. 2532 มิ.ย. 2540 อธิบดีกรมประมง กรมประมง
มิ.ย. 2540 ต.ค. 2540 รองปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต.ค. 2540 เม.ย. 2541 เลขาธิการ    สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เม.ย. 2541 ต.ค. 2545 อธิบดีกรมป่าไม้  กรมป่าไม้
ต.ค. 2545 เม.ย. 2547 ปลัดกระทรวง   ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


3. การดำรงตำแหน่งทางการเมือง

     มี.ค. 2548               ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี
     พ.ศ. 2549               ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     พ.ศ. 2549               ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม
     พ.ศ. 2551               ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
                                  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง)
     พ.ศ. 2552               รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
     พ.ศ. 2554               สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
     พ.ศ. 2554               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


4. การดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

    4.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  5 ก.ย. 2532  - 4 ก.ย. 2534
    4.2 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ 2538 – 2540
    4.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 15 ส.ค. 2546 -31 ก.ค. 2550
    4.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2535- 2549

5. อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษในวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประมง การป่าไม้ การปฏิรูปที่ดิน และการท่องเที่ยวให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาลัยแม่โจ้ เป็นต้น

6 การได้รับยกย่องจากผลการทำงาน

     6.1 ได้รับรางวัลครุฑทองคำ รางวัลสังข์เงิน และรับพระราชทานรางวัลหน่วยราชการดีเด่นของชาติ (กรมประมง)
     6.2  อธิบดีกรมประมง 8 ปี ซึ่งถือว่ายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ และเป็นยุคที่ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงได้เกิน 100,000 ล้านบาท ทำให้ประเทศไทย เป็นผู้ส่งผลิตภัณฑ์ประมงเป็นลำดับที่ 1 ของโลก เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
     6.3 เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นยุคที่ได้ที่ดินคืนจากป่าวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และเป็นช่วงที่พิจารณากรณีที่ดินที่จังหวัดภูเก็ต
     6.4 อธิบดีกรมป่าไม้ 5ปี เป็นช่วงที่ประเทศไทยมีพื้นที่ป่า (Forest cover) มากที่สุดในประวัติศาสตร์ 100ปี
     6.5 ได้รับมอบหมายให้ก่อตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนแรก

7. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
    พ.ศ. 2533 มหาวชิรมงกุฎ
    พ.ศ. 2534 เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น 3
    พ.ศ. 2536 ทุติยจุลจอมเกล้า
    พ.ศ. 2538 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
   
 
8. งานกิจการพิเศษ

     8.1 เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และเป็นผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติคนแรก และเป็นผู้รับผิดชอบแผนการฟื้นฟูการท่องเที่ยวทางทะเลของประเทศไทยหลังจากเกิดภัยพิบัติคลื่นสึนามิ
     8.2 เป็นผู้ก่อตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) โดยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดคนแรก
     8.3 เป็นผู้ก่อตั้งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดเป็นไนท์ซาฟารีแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นลำดับที่สามของโลกต่อจากสิงคโปร์และกวางโจว เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีชื่อเสียง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready