Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

วิสัยทัศน์และนโยบายซีไอโอ

ส่วนแสดงภาพข่าว
Video
Calendar
feedsource

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย อย่างมีบูรณาการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจ

 

พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  1. 1) พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
  2. 2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ มั่นคงปลอดภัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน
  3. 3) ส่งเสริมและผลักดันการบูรณาการระบบงานสารสนเทศ และพัฒนาคลังข้อมูลด้าน วทน. เพื่อยกระดับ ศักยภาพในกระบวนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการให้บริการขององค์กร
  4. 4) บริหารจัดการการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กร อย่างมีธรรมาภิบาลและเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

เป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  • Smart Services: ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศและบริการ วทน. ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่าน อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย
  • Smart Knowledge: องค์กรมีสารสนเทศและองค์ความรู้ ด้าน วทน. อันเกิดจากการบูรณาการระหว่าง หน่วยงานภายในองค์กร และกับองค์กรภายนอก ถูกต้องและทันสมัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่พร้อมใช้ในการ บริหารจัดการ และการให้บริการแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ตามแนวทางของ Open Government
  • Smart Officer: บุคลากรขององค์กรใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และมีวิจารณญาณ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานขององค์กร

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

อมูลเกี่ยวกับ ศปท.ภาษาไทยภาษาอังกฤษ egovernmentforum2017 egovernmentforum2017 MusuemTh logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 

TOP