Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

ผู้บริหารกระทรวง

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เริ่มดำรงตำแหน่ง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ข้อมูลส่วนบุคคล เกิด   
นางวารี จันทร์เนตร
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายพรชัย ตระกูลวรานนท์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

MusuemTh logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 


TOP