Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

ผู้บริหารกระทรวง

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เริ่มดำรงตำแหน่ง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ข้อมูลส่วนบุคคล เกิด   
นางวารี จันทร์เนตร
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายพรชัย ตระกูลวรานนท์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

อมูลเกี่ยวกับ ศปท.ภาษาไทยภาษาอังกฤษ egovernmentforum2017 egovernmentforum2017 MusuemTh logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 

TOP