Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัด

นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์
เลขาธิการสำนักงาน ปรมาณูเพื่อสันติ
นางลักษมี ปลั่งแสงมาศ
ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ
นาง กรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ
รักษาการ ผู้อำนวยการองค์การ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ
นางอัจฉรา เจริญสุข
ผู้อำนวยการสถาบัน มาตรวิทยาแห่งชาติ
นายสราวุฒิ สุจิตจร
ผู้อำนวยการสถาบัน วิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสำนักงาน พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงาน นวัตกรรมแห่งชาติ
นายศรัณย์ โปษยะจินดา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
นายพรเทพ นิศามณีพงษ์
ผู้อำนวยการสถาบัน เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
นายสุทัศน์ วีสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
นายกิติพงค์ พร้อมวงค์
เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
นายนเรศ ดำรงชัย
ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านชีววิทยาศาสตร์

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

อมูลเกี่ยวกับ ศปท.ภาษาไทยภาษาอังกฤษ egovernmentforum2017 egovernmentforum2017 MusuemTh logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 

TOP