เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
  • หน้าแรก

บทบาทและความสำคัญของ “นวัตกรรม” ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
Support

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 29 ธันวาคม 2530 โดยได้รับการยกฐานะจากสมาคมอุตสาหกรรมไทยที่ดำเนินการตั้งแต่ 13 พฤศจิกายน 2510 มีการกำกับดูแลภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาสถาบันธุรกิจภาคเอกชนไทยให้แข็งแกร่ง อันจะทำให้กลไกการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถประสานกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติในวงการเศรษฐกิจโลก

“พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล”
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บทบาทและความสำคัญของ “นวัตกรรม” ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
“นวัตกรรม” เป็นการใช้ความรู้ ทักษะการบริหารจัดการ รวมทั้งประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยี เพื่อการคิดค้น การประดิษฐ์ การพัฒนา การผลิตสินค้า การบริการ กระบวนการผลิต และการจัดการองค์กรในรูปแบบใหม่ ซึ่งโลกในปัจจุบันนี้หากองค์กรใดไม่สามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องแล้ว ก็ย่อมที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาวได้ยากและไม่สามารถก้าวขึ้นไปสู่การเป็นผู้นำของธุรกิจได้ ดังนั้น การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จะช่วยขับเคลื่อนให้ไทยก้าวไปสู่เศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ (knowledge-based society) และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกได้อย่างยั่งยืน

ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยในการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรม
การที่จะขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรม จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและโดยเฉพาะภาคเอกชนที่ต้องมีการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ที่ชัดเจน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร ดังเช่นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของภาคเอกชนเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนภาคเอกชนในการสะท้อนปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อภาครัฐ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการกระจายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้กับภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ในการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรม

ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการไทย
ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ซึ่งยังขาดความพร้อมด้านเงินลงทุนและบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาอย่างมาก ดังนั้น เอกชนไทยจึงยังไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีศักยภาพทางการแข่งขันในระดับสูงได้ ซึ่งแม้ว่าภาครัฐจะมีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอยู่แล้ว แต่งานเหล่านี้ก็ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ นอกจากนี้ ในบางกรณียังอาจเป็นไปในลักษณะที่แข่งขันกับภาคเอกชนด้วย เช่น การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆ รวมทั้งยังขาดตลาดในการรองรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากภาคเอกชนอีกด้วย

นโยบายของ สอท. ในการสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม
สอท. มีนโยบายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในแนวทางการสร้างคุณค่าด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่านโครงการต่างๆ เช่น “การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในรูปแบบคลัสเตอร์” เพื่อสร้างความเชื่อมโยงให้กับผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน “โครงการศูนย์กลางการออกแบบเทคโนโลยี (industrial design)” เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้ยกระดับผลิตภัณฑ์ของตน โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของตนให้กลายมาเป็นผู้รับจ้างผลิต และ “โครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (eco-industrial town)”

นอกจากนี้ สอท. ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น ความร่วมมือกับ สนช. ในการจัดทำโครงการคูปองนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs หันมาแข่งขันด้านคุณภาพแทนการแข่งขันด้านราคา และโครงการความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยและพัฒนาผ่านกลไกการสนับสนุนทางด้านวิชาการและการเงิน ซึ่งจะยังผลให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ (new wave industries)ของประเทศไทย โดยเน้นอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์ Product Champion เป็นหลักอย่างชัดเจน หรือความร่วมมือ กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program; ITAP) เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนในการวิจัยพัฒนา

ในการสนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม สอท. ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) ในการผลักดันให้เกิดมาตรการที่เอื้อต่อการลงทุนของสมาชิก นอกจากนี้ สอท. ยังได้ผลักดันศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย (Thai Industrial Data & Information Center; TIDIC) และการขับเคลื่อนจัดตั้งโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (ระยะที่ 2)

นโยบายของภาครัฐที่ควรเร่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย
ภาครัฐมีนโยบายที่จะเร่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทยโดยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยอยู่แล้ว ทว่า การดำเนินการดังกล่าวยังขาดการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการคิดโจทย์งานวิจัย ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการทำงานของภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ตรงตามความต้องการของภาคเอกชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ หากสามารถเน้นการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพและมีความได้เปรียบอยู่แล้ว ก็จะสามารถต่อยอดระดับของการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้ง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (government procurement) ก็มีส่วนสำคัญอย่างมาก ในการรองรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของภาคเอกชน โดยเฉพาะช่วงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในระยะแรก

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)ง75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.