Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

เครื่องหมายราชการ

ส่วนแสดงภาพข่าว
Video
Calendar
feedsource

เป็นรูปปรมาณูอยู่ตรงกลาง ข้างล่างมีเฟืองจักรเก้าฟันเป็นฐานรองรับ ข้างบนมีดวงอาทิตย์ส่องรัศมีเก้าสายครอบคลุมทั้งหมด

รายละเอียดเครื่องหมายราชการ ประกอบด้วย

    • จำนวนเฟืองจักรเก้าฟัน และ รัศมีอาทิตย์เก้าสาย หมายถึง การเปลี่ยนแปลง เพื่อความก้าวหน้า หรือ พัฒนาการ
    • ปรมาณูเป็นสัญลักษณ์ของวิทยาศาสตร์ อยู่ตรงกลาง หมายความว่า วิทยาศาสตร์เป็นแกนกลางของการพัฒนาประดุจนิวเคลียสปรมาณูเป็นแกนกลางของสรรพสิ่งทั้งหลาย
    • เฟืองจักรเป็นสัญลักษณ์ของเทคโนโลยี เป็นฐานรองรับ หมายความว่า เทคโนโลยีเป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งปวง
    • ดวงอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์ของพลังงาน ส่องร้ศมีครอบคลุมทั้งหมด หมายความว่า พลังงานเป็นปัจจัยหลักของการพัฒนา

 

ดาวน์โหลดเครื่องหมายราชการ

เครื่องหมายราชการลายเส้น

กรณี พื้นหลังเครื่องหมายราชการเป็นสีเข้ม
ให้ปรับลายเส้นของเครื่องหมายใ้ห้มีค่าสี เหลืองเข้ม
C,M,Y,K 1,4,83,0
RGB 250 238 64
HEX faee40
HSB 56,74,98

เครื่องหมายราชการสี

ค่าสีเหลืองเข้ม
C,M,Y,K 1,4,83,0
RGB 250 238 64
HEX faee40
HSB 56,74,98
ค่าสีขาว
C,M,Y,K 0,0,0,0
RGB 255 255 255
HEX ffffff
HSB 0,0,100
สีเหลืองภายในวงกลม
มีลักษณะ face inside สีเหลืองเข้มจากขอบนอก สู่
สีขาว ณ จุดศูนย์กลาง ในรูปแบบสมดุล

กรณี พื้นหลังเครื่องหมายราชการเป็นสีเข้ม
ให้จัดทำกรอบวงกลมล้อมชิดเครื่องหมายราชการเป็น สีขาว
โดยมีความหนาพอสมควร

 

เครื่องหมายราชการ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๖๙)

กรณี พื้นหลังเครื่องหมายราชการเป็นสีเข้ม
ให้ปรับลายเส้นของเครื่องหมายใ้ห้มีค่าสี เหลืองเข้ม 
C,M,Y,K 1,4,83,0
RGB 250 238 64
HEX faee40
HSB 56,74,98

Download ]

ภาพขนาดใหญ่ ๑๓๕ เซนติเมตร

Download ]

ภาพขนาดใหญ่ ๑๓๕ เซนติเมตร

Download ]

ภาพขนาดใหญ่ ๑๓๕ เซนติเมตร

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

อมูลเกี่ยวกับ ศปท.ภาษาไทยภาษาอังกฤษ egovernmentforum2017 egovernmentforum2017 MusuemTh logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 

TOP