Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

เบ้าอะลูมินา

วันที่เผยแพร่
06 สิงหาคม 2561
เขียนข่าวโดย
ปวีณ์นุช ถือแก้ว
Hits
ฮิต : 511

01 1 resize 01 2 resize

   เบ้าอะลูมินาเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟที่มีอะลูมินาเป็นส่วนประกอบหลัก เนื่องจากอะลูมินามีสมบัติความทนไฟสูง มีความแข็ง ความแข็งแรง ทนต่อการขัดสี และทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดี เบ้าอะลูมินาจึงเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยนำไปใช้เป็นเบ้าเผาพลอย การเผาพลอยเป็นการเพิ่มคุณภาพของพลอยด้วยความร้อน ซึ่งเป็นวิธีที่ยอมรับในตลาดการค้าพลอยทั่วโลก ทำให้พลอยมีสีสวยและเนื้อใสสะอาดขึ้น นอกจากนั้นแล้วเบ้าอะลูมินายังเป็นที่นิยมใช้ในงานวิจัยและพัฒนาที่กระบวนการศึกษาต้องใช้ความร้อนสูง เช่น การหลอมแก้วและการหลอมโลหะ เป็นต้น
   ปัจจุบันผู้ประกอบการอัญมณีใช้เบ้าอะลูมินาที่นำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ต้องสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศไปปีละเป็นจำนวนมาก กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ทำการศึกษาวิจัยการทำเบ้าอะลูมินาสำหรับใช้เผาพลอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเทคโนโลยีการทำเบ้าอะลูมินาขึ้นในประเทศ โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้ คือ คัดเลือกวัตถุดิบหลัก ได้แก่ อะลูมินา นำมาบดผสมกับสารช่วยลดอุณหภูมิการเผาผนึก นำไปขึ้นรูปโดยการหล่อแบบ และนำไปเผาผนึกที่อุณหภูมิประมาณ 1700 องศาเซลเซียส จะได้เบ้าอะลูมินาที่สามารถนำไปใช้เผาพลอยที่อุณหภูมิสูง เป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี และการแข่งขันทางการค้าในระยะยาวให้แก่ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

ข้อมูลโดย : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เผยแพร่ข่าว : นางสาวปวีณ์นุช ถือแก้ว
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.