Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

เบ้าอะลูมินา

วันที่เผยแพร่
06 สิงหาคม 2561
เขียนข่าวโดย
ปวีณ์นุช ถือแก้ว
Hits
ฮิต : 627

01 1 resize 01 2 resize

   เบ้าอะลูมินาเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟที่มีอะลูมินาเป็นส่วนประกอบหลัก เนื่องจากอะลูมินามีสมบัติความทนไฟสูง มีความแข็ง ความแข็งแรง ทนต่อการขัดสี และทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดี เบ้าอะลูมินาจึงเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยนำไปใช้เป็นเบ้าเผาพลอย การเผาพลอยเป็นการเพิ่มคุณภาพของพลอยด้วยความร้อน ซึ่งเป็นวิธีที่ยอมรับในตลาดการค้าพลอยทั่วโลก ทำให้พลอยมีสีสวยและเนื้อใสสะอาดขึ้น นอกจากนั้นแล้วเบ้าอะลูมินายังเป็นที่นิยมใช้ในงานวิจัยและพัฒนาที่กระบวนการศึกษาต้องใช้ความร้อนสูง เช่น การหลอมแก้วและการหลอมโลหะ เป็นต้น
   ปัจจุบันผู้ประกอบการอัญมณีใช้เบ้าอะลูมินาที่นำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ต้องสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศไปปีละเป็นจำนวนมาก กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ทำการศึกษาวิจัยการทำเบ้าอะลูมินาสำหรับใช้เผาพลอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเทคโนโลยีการทำเบ้าอะลูมินาขึ้นในประเทศ โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้ คือ คัดเลือกวัตถุดิบหลัก ได้แก่ อะลูมินา นำมาบดผสมกับสารช่วยลดอุณหภูมิการเผาผนึก นำไปขึ้นรูปโดยการหล่อแบบ และนำไปเผาผนึกที่อุณหภูมิประมาณ 1700 องศาเซลเซียส จะได้เบ้าอะลูมินาที่สามารถนำไปใช้เผาพลอยที่อุณหภูมิสูง เป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี และการแข่งขันทางการค้าในระยะยาวให้แก่ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

ข้อมูลโดย : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เผยแพร่ข่าว : นางสาวปวีณ์นุช ถือแก้ว
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready