Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

เกษตรแนวตั้ง

วันที่เผยแพร่
08 สิงหาคม 2561
เขียนข่าวโดย
ปวีณ์นุช ถือแก้ว
Hits
ฮิต : 2743

01 2 resize

    ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลก ทำให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการคมนาคมขนส่งที่รวดเร็วและทันสมัย แต่มีพื้นที่จำกัด เมื่อเทียบกับการเจริญเติบโตของจำนวนประชากร วิถีชีวิตของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด บริเวณพื้นที่มีน้อยลงเพราะที่ดินมีราคาแพง ผู้คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอาคารสูง เช่น แฟลต คอนโดมิเนียม เนื่องจากที่พักอาศัยมีบริเวณพื้นที่จำกัด การปลูกพืชผักสวนครัวโดยใช้ดิน เพื่อนำมาปรุงเป็นอาหารจึงเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ร่มในอาคาร ไม่มีแสงแดดเพียงพอ ทำให้พืชผักไม่สามารถเจริญเติบโตได้

01 4 resize 01 3 resize

หลักการทำงาน
      เป็นการออกแบบชั้นปลูกแนวตั้ง เพื่อให้สามารถปลูกผักได้มากขึ้น เหมาะสำหรับการปลูกพืชในอาคาร มีหลักการทำงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดย Solar cell เป็นตัวรับแสงและเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรีช่วงกลางวัน แต่ในช่วงเวลาไม่มีแสงอาทิตย์ เช่น กลางคืนหรือบริเวณที่ร่ม ก็สามารถให้พลังงานแสงแก่พืชผักได้ โดยการนำแบตเตอรีมาต่อเข้ากับปั๊มเพื่อสูบน้ำ ลำเลียงสารอาหารและแร่ธาตุไปเลี้ยงต้นผัก และใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ต่อเข้ากับหลอดไฟที่มี แสงสีแดง สีน้ำเงิน เพื่อใช้การสังเคราะห์แสงและเจริญเติบโตของพืช

หลักการออกแบบ
     1.การออกแบบโดยทำเป็นชั้นปลูก โดยใช้ท่อพีวีซี จำนวน ๒ ชั้นแต่ละชั้นมี ๔ แถว แต่ละแถวเจาะเป็นช่องหรือหลุม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ ซม. จำนวน ๘ หลุม จำนวนหลุมทั้งหมดรวม ๖๔ หลุม
   2.นำเมล็ดผักไปเพาะเป็นต้นกล้า โดยเพาะใส่ไว้ในโฟมหรือฟองน้ำที่ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม แล้วใส่ไว้ในกระถางพลาสติก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๕ ซม. เมื่อผักเจริญเติบโตประมาณ ๒ สัปดาห์ นำกระถางมาวางในหลุมที่เจาะไว้ในท่อพีวิซี
    3.ด้านล่างของชั้นมีปั๊มน้ำขนาด ๑๒ วัตต์ ซึ่งเป็นปั๊มขนาดเล็ก วางอยู่ในถังที่บรรจุสารละลายซึ่งเป็นสารอาหาร ปั๊มน้ำจะทำหน้าที่ลำเลียงแร่ธาตุหรือสารอาหารเข้าไปในท่อพีวีซี โดยสามารถลำเลียงขึ้นชั้นบนแล้วลงมาชั้นล่างหมุนเวียนตลอดเวลา การปรับเปลี่ยนสารอาหารหรือแร่ธาตุ โดยดูจากค่า EC (Electric conductivity) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงปริมาณแร่ธาตุหรือสารอาหารของพืช คือ แร่ธาตุ N, P, K สามารถใช้ EC Meter เป็นเครื่องมือวัดสารละลายได้ หรือสามารถสังเกตจากการเจริญเติบโตของผัก ซึ่งผักแต่ละชนิดมีค่า EC ไม่เท่ากัน ซึ่งช่วงแรกที่ปลูกผักจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากรากของผักจุ่มอยู่รากจะดูดอาหารไปเลี้ยงลำต้นได้ตลอดเวลา
    4.ให้พลังงานแสงโดยติดไฟขนาดเล็ก โดยใช้สัดส่วนสีของไฟที่พืชต้องการ และมีประโยชน์ต่อการสังเคราะห์แสงและเจริญเติบโตของพืช คือ ใช้แสงสีแดง ๓ ส่วน สีน้ำเงิน ๑ ส่วนสลับกันไปทั้งด้านบนและล่าง
    5.ออกแบบให้ชุดอุปกรณ์ให้สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกโดยการติดล้อทั้ง ๔ ด้าน
การปลูกผักด้วยน้ำแนวตั้งในร่ม เป็นการปลูกพืชในทางสูง เหมาะกับสภาพสังคมปัจจุบัน ชุดอุปกรณ์ปลูกผักด้วยน้ำแนวตั้งในร่มโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จึงเป็นนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน สามารถปลูกผักไร้ดินแบบใช้น้ำ Hydroponics นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบให้มีล้อ เพื่อสะดวกและเคลื่อนที่ได้ง่าย ราคาถูกและสามารถสร้างเองได้ บำรุงรักษาง่ายไม่ซับซ้อน

    นอกจากนี้ วิสาหกิจชุมชนหรือประชาชนทั่วไป สามารถนำไปขยายผลประกอบเป็นธุรกิจปลูกผักปลอดสารพิษ แบบ Hydroponics เป็นธุรกิจ SMEs หรือ วิสาหกิจชุมชน เพื่อปลูกผักสดใหม่ขายส่งให้กับตลาด หรือส่งผู้บริโภคโดยตรง สร้างอาชีพและรายได้ให้กับสังคมไทย สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ “ไทยแลนด์ ๔.๐”

เผยแพร่ข่าว : นางสาวปวีณ์นุช ถือแก้ว
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready