Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

เกษตรแนวตั้ง

วันที่เผยแพร่
08 สิงหาคม 2561
เขียนข่าวโดย
ปวีณ์นุช ถือแก้ว
Hits
ฮิต : 1693

01 2 resize

    ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลก ทำให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการคมนาคมขนส่งที่รวดเร็วและทันสมัย แต่มีพื้นที่จำกัด เมื่อเทียบกับการเจริญเติบโตของจำนวนประชากร วิถีชีวิตของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด บริเวณพื้นที่มีน้อยลงเพราะที่ดินมีราคาแพง ผู้คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอาคารสูง เช่น แฟลต คอนโดมิเนียม เนื่องจากที่พักอาศัยมีบริเวณพื้นที่จำกัด การปลูกพืชผักสวนครัวโดยใช้ดิน เพื่อนำมาปรุงเป็นอาหารจึงเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ร่มในอาคาร ไม่มีแสงแดดเพียงพอ ทำให้พืชผักไม่สามารถเจริญเติบโตได้

01 4 resize 01 3 resize

หลักการทำงาน
      เป็นการออกแบบชั้นปลูกแนวตั้ง เพื่อให้สามารถปลูกผักได้มากขึ้น เหมาะสำหรับการปลูกพืชในอาคาร มีหลักการทำงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดย Solar cell เป็นตัวรับแสงและเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรีช่วงกลางวัน แต่ในช่วงเวลาไม่มีแสงอาทิตย์ เช่น กลางคืนหรือบริเวณที่ร่ม ก็สามารถให้พลังงานแสงแก่พืชผักได้ โดยการนำแบตเตอรีมาต่อเข้ากับปั๊มเพื่อสูบน้ำ ลำเลียงสารอาหารและแร่ธาตุไปเลี้ยงต้นผัก และใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ต่อเข้ากับหลอดไฟที่มี แสงสีแดง สีน้ำเงิน เพื่อใช้การสังเคราะห์แสงและเจริญเติบโตของพืช

หลักการออกแบบ
     1.การออกแบบโดยทำเป็นชั้นปลูก โดยใช้ท่อพีวีซี จำนวน ๒ ชั้นแต่ละชั้นมี ๔ แถว แต่ละแถวเจาะเป็นช่องหรือหลุม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ ซม. จำนวน ๘ หลุม จำนวนหลุมทั้งหมดรวม ๖๔ หลุม
   2.นำเมล็ดผักไปเพาะเป็นต้นกล้า โดยเพาะใส่ไว้ในโฟมหรือฟองน้ำที่ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม แล้วใส่ไว้ในกระถางพลาสติก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๕ ซม. เมื่อผักเจริญเติบโตประมาณ ๒ สัปดาห์ นำกระถางมาวางในหลุมที่เจาะไว้ในท่อพีวิซี
    3.ด้านล่างของชั้นมีปั๊มน้ำขนาด ๑๒ วัตต์ ซึ่งเป็นปั๊มขนาดเล็ก วางอยู่ในถังที่บรรจุสารละลายซึ่งเป็นสารอาหาร ปั๊มน้ำจะทำหน้าที่ลำเลียงแร่ธาตุหรือสารอาหารเข้าไปในท่อพีวีซี โดยสามารถลำเลียงขึ้นชั้นบนแล้วลงมาชั้นล่างหมุนเวียนตลอดเวลา การปรับเปลี่ยนสารอาหารหรือแร่ธาตุ โดยดูจากค่า EC (Electric conductivity) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงปริมาณแร่ธาตุหรือสารอาหารของพืช คือ แร่ธาตุ N, P, K สามารถใช้ EC Meter เป็นเครื่องมือวัดสารละลายได้ หรือสามารถสังเกตจากการเจริญเติบโตของผัก ซึ่งผักแต่ละชนิดมีค่า EC ไม่เท่ากัน ซึ่งช่วงแรกที่ปลูกผักจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากรากของผักจุ่มอยู่รากจะดูดอาหารไปเลี้ยงลำต้นได้ตลอดเวลา
    4.ให้พลังงานแสงโดยติดไฟขนาดเล็ก โดยใช้สัดส่วนสีของไฟที่พืชต้องการ และมีประโยชน์ต่อการสังเคราะห์แสงและเจริญเติบโตของพืช คือ ใช้แสงสีแดง ๓ ส่วน สีน้ำเงิน ๑ ส่วนสลับกันไปทั้งด้านบนและล่าง
    5.ออกแบบให้ชุดอุปกรณ์ให้สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกโดยการติดล้อทั้ง ๔ ด้าน
การปลูกผักด้วยน้ำแนวตั้งในร่ม เป็นการปลูกพืชในทางสูง เหมาะกับสภาพสังคมปัจจุบัน ชุดอุปกรณ์ปลูกผักด้วยน้ำแนวตั้งในร่มโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จึงเป็นนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน สามารถปลูกผักไร้ดินแบบใช้น้ำ Hydroponics นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบให้มีล้อ เพื่อสะดวกและเคลื่อนที่ได้ง่าย ราคาถูกและสามารถสร้างเองได้ บำรุงรักษาง่ายไม่ซับซ้อน

    นอกจากนี้ วิสาหกิจชุมชนหรือประชาชนทั่วไป สามารถนำไปขยายผลประกอบเป็นธุรกิจปลูกผักปลอดสารพิษ แบบ Hydroponics เป็นธุรกิจ SMEs หรือ วิสาหกิจชุมชน เพื่อปลูกผักสดใหม่ขายส่งให้กับตลาด หรือส่งผู้บริโภคโดยตรง สร้างอาชีพและรายได้ให้กับสังคมไทย สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ “ไทยแลนด์ ๔.๐”

เผยแพร่ข่าว : นางสาวปวีณ์นุช ถือแก้ว
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.