เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

การพัฒนาฉลากสีตรวจวัดการฉายรังสี สำหรับกระบวนการฉายรังสีแกมมา

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
Support

ได้มีการพัฒนาฉลากสีตรวจวัดการฉายรังสีได้เป็นผลสำเร็จเพื่อใช้ในการ กระบวนการฉายรังสี โดยที่ฉลากสีนี้ผลิตขึ้นจากพลาสติกชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์ ผสมสีที่เป็น PH indicator แล้วนำมาติดลงบนฉลาก เมื่อติดฉลากไปกับผลิตภัณฑ์ที่ฉายรังสี ฉลากจะเปลียนสีไปจากเดิม และมีข้อความ exposed ปรากฏขึ้นแทนข้อความ unexposed

ประโยชน์ของผลงาน
เมื่อนำฉลากไปใช้งาน จะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฉายรังสีแล้วสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย โดยดูจากสีฉลากที่เปลี่ยนและข้อความที่ปรากฏขึ้น ทำให้สามารถแยกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฉายรังสีแล้วออกจากผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ ฉายรังสีได้ ไม่เกิดการสับสนและปะปนกันระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ฉายรังสีกับผลิตภัณฑ์ ที่ฉายรังสีแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างมาก หากเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่นำมาฉายรังสีเพื่อการบริโภค

การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
อุตสาหกรรมการฉายรังสี

สาขาผลงาน : วิทยาศาสตร์กายภาพ

ชื่อผู้ผลิตผลงาน
นางสาวหริเนตร มุ่งพยาบาล
นางสาวขวัญจิรา ภาบดี
นายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์

 

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)ง75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.