Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

24 มีนาคม 2560 / นางนันทวรรณ ชื่นศิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงวิท...
27 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอัลมีรอซ / กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับเมืองนวัตกรร...
24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์/ กระทรวงวิทยาศาสตร์แ...
อ่านข่าวเพิ่มเติม
24 มีนาคม 2560 ณ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ดร.อร...
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิ...
นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ...
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ops ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านข่าวเพิ่มเติม
ops-ช่าวรับสมัครงาน

ops-ข่าวสารประชาสัมพันธ์บุคลากร

บริการ e-Service

stdb eservice

onestop eservice

government-report-prayut

MOSTGovInfo

สื่อมัลติมีเดีย Online

สื่อมัลติมีเดีย MOST IPTV

Loading the player...
1kfirg
หนังสือมาใหม่ 3
หนังสือมาใหม่ 1
1xde
1kfirg
1ghj6y

ปฏิทินกิจกรรม

สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ

ส่วนแสดงภาพข่าว
Video
Calendar
feedsource

เป็นระบบที่ใช้ตรวจวัดแบบอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เคลื่อนย้ายได้ง่าย รับ-ส่งข้อมูล และสั่งงานควบคุมการทำงานจากศูนย์กลางผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ควบคุมระยะไกล สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ มีระบบล้างและเก็บหัววัดในน้ำสะอาด เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการวัด ลดค่าใช้จ่ายในการส่งคนไปดูแลและบำรุงรักษา สามารถตรวจวัดคุณภาพน้ำได้4 ชนิดคือ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ การนำไฟฟ้าของน้ำ สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติจะถูก นำไปติดตั้งไว้ตามแหล่งน้ำต่างๆ ที่ต้องการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปัจจุบันได้มีการเพิ่มระบบไฟสัญญาณเฝ้าระวังภัยและเพิ่มการแจ้งเตือนผ่าน SMSให้กับสถานีวัดอัตโนมัติขนาดเล็ก

การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    อุตสาหกรรม : การผลิต
        การแก้ไขปัญหาจากการผลิต (การปนเปื้อน มลภาวะจากกระบวนการผลิต)สิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
นายคงพันธุ์ รุ่งประทีปถาวร
หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST)

PartnerPartnerPartnerPartnerPartnerPartner 

บันทึก

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 


TOP