Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบ...
วันนี้ (13 ตุลาคม 2560) เวลา 07.00 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงว...
อ่านข่าวเพิ่มเติม
รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในกิ...
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) โดยสำนักความร่วมม...
ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรมการให้บริการเผยแพร่ความรู้ด...
อ่านข่าวเพิ่มเติม

บริการ e-Service

stdb eservice

onestop eservice

government-report-prayut

MOSTGovInfo

สื่อมัลติมีเดีย Online

สื่อมัลติมีเดีย MOST IPTV

Loading the player...
1kfirg
หนังสือมาใหม่ 3
หนังสือมาใหม่ 1
1xde
1kfirg
1ghj6y

สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ

ส่วนแสดงภาพข่าว
Video
Calendar
feedsource

เป็นระบบที่ใช้ตรวจวัดแบบอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เคลื่อนย้ายได้ง่าย รับ-ส่งข้อมูล และสั่งงานควบคุมการทำงานจากศูนย์กลางผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ควบคุมระยะไกล สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ มีระบบล้างและเก็บหัววัดในน้ำสะอาด เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการวัด ลดค่าใช้จ่ายในการส่งคนไปดูแลและบำรุงรักษา สามารถตรวจวัดคุณภาพน้ำได้4 ชนิดคือ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ การนำไฟฟ้าของน้ำ สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติจะถูก นำไปติดตั้งไว้ตามแหล่งน้ำต่างๆ ที่ต้องการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปัจจุบันได้มีการเพิ่มระบบไฟสัญญาณเฝ้าระวังภัยและเพิ่มการแจ้งเตือนผ่าน SMSให้กับสถานีวัดอัตโนมัติขนาดเล็ก

การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    อุตสาหกรรม : การผลิต
        การแก้ไขปัญหาจากการผลิต (การปนเปื้อน มลภาวะจากกระบวนการผลิต)สิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
นายคงพันธุ์ รุ่งประทีปถาวร
หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST)

ระบบรับสมัครงานออนไลน์ศูนย์บริการร่วม วท.PartnerPartnerPartnerPartnerPartner

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

อมูลเกี่ยวกับ ศปท.ภาษาไทยภาษาอังกฤษ egovernmentforum2017 egovernmentforum2017 MusuemTh logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 

TOP