Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

วันที่ 26 พ.ค.60 เวลา 09.00 น. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระ...
วันที่ 25 พ.ค.60 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำ...
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 / สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โ...
อ่านข่าวเพิ่มเติม
(26 พฤษภาคม 2560) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเ...
4 พฤษภาคม 2560 กรุงเทพฯ - สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน...
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิ ทยาศาสตร์แห่งชา...
อ่านข่าวเพิ่มเติม

บริการ e-Service

stdb eservice

onestop eservice

government-report-prayut

MOSTGovInfo

สื่อมัลติมีเดีย Online

สื่อมัลติมีเดีย MOST IPTV

Loading the player...
1kfirg
หนังสือมาใหม่ 3
หนังสือมาใหม่ 1
1xde
1kfirg
1ghj6y

ปฏิทินกิจกรรม

สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ

ส่วนแสดงภาพข่าว
Video
Calendar
feedsource

เป็นระบบที่ใช้ตรวจวัดแบบอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เคลื่อนย้ายได้ง่าย รับ-ส่งข้อมูล และสั่งงานควบคุมการทำงานจากศูนย์กลางผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ควบคุมระยะไกล สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ มีระบบล้างและเก็บหัววัดในน้ำสะอาด เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการวัด ลดค่าใช้จ่ายในการส่งคนไปดูแลและบำรุงรักษา สามารถตรวจวัดคุณภาพน้ำได้4 ชนิดคือ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ การนำไฟฟ้าของน้ำ สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติจะถูก นำไปติดตั้งไว้ตามแหล่งน้ำต่างๆ ที่ต้องการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปัจจุบันได้มีการเพิ่มระบบไฟสัญญาณเฝ้าระวังภัยและเพิ่มการแจ้งเตือนผ่าน SMSให้กับสถานีวัดอัตโนมัติขนาดเล็ก

การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    อุตสาหกรรม : การผลิต
        การแก้ไขปัญหาจากการผลิต (การปนเปื้อน มลภาวะจากกระบวนการผลิต)สิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
นายคงพันธุ์ รุ่งประทีปถาวร
หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST)

ระบบรับสมัครงานออนไลน์ศูนย์บริการร่วม วท.PartnerPartnerPartnerPartnerPartner 

บันทึก

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

MusuemTh logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 


TOP