เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รมว.วิทย์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิง สมุทรสาคร พร้อมนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เปิด-ปิด ประตูระบายน้ำ

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
Support

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหารนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงเอนกประสงค์ คลองสนามชัย – มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

     ดร.คุณกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่าแนว พระราชดำริในการใช้แก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองมหาชัย นอกเหนือจากการแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้ว คลองมหาชัยเป็นคลองเชื่อมคลองบางกอกน้อยกับจังหวัดสมุทรสาคร และมีคลองซอยเชื่อมออกทะเลอยู่มาก แต่น้ำที่ไหลมาจากคลองบางกอกน้อยมาปะทะกับน้ำเค็มที่หนุนขึ้นมาทางจังหวัด สมุทรสาคร ทำให้น้ำนิ่งไม่ไหล น้ำบริเวณนี้จึงเน่าเสีย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงร่างสิ่งที่เรียกว่า Thematic Map เพื่อใช้อธิบายความคิดรวบยอด (Concept) หรือ หลักการ และได้กำหนดจุดที่จะทำประตูน้ำและพื้นที่แก้มลิงโดยประมาณขึ้นมา โดยเมื่อน้ำทะเลหนุน ให้หรี่บานประตูน้ำลง และนำน้ำจืดที่หลากลงมา มาเก็บไว้ในแก้มลิง เมื่อน้ำทะเลหนุน จะหนุนขึ้นสูงต่างกันโดยประมาณ 50 เซนติเมตร ดังนั้นเมื่อน้ำทะเลลงก็จะทำหน้าที่เหมือนลูกสูบรถยนต์สูบเอาน้ำที่ไหลจากคลองบางกอกน้อยไปด้วย ทำให้น้ำเกิดการไหลเวียน

            กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา จ. สมุทรสาครและภาคเอกชน รับสนองพระราชดำริดำเนินโครงการแก้มลิงอเนกประสงค์ คลองสนามชัย – มหาชัยกรุงเทพมหานคร – สมุทรสาคร โดยอยู่ในกำกับดูแลและสนับสนุนงบประมาณของมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2550

          โครงการนี้ สสนก. ไดร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ATT ได้ทดลองใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ คาดว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วม น้ำเค็มรุก น้ำเสีย และการตื้นเขินของลำคลองโดย ติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติในพื้นที่โครงการ จำนวน 10 สถานี บริเวณอ่าวไทย อีก 3 สถานี พัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิดบานระบายน้ำ ด้วยแสงเลเซอร์ ซึ่งสั่งการผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ จะวิเคราะห์หาแนวทางการบริหารประตูระบายน้ำและแก้มลิงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การไหลเวียนและลดปัญหาน้ำท่วม ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และหุ่นจำลองการไหลของน้ำ ตามจังหวะขึ้นลงของน้ำทะเล บริเวณพื้นที่แก้มลิงระยะแรก ได้แก่ คลองต่างๆ ของจังหวัดสมุทรสาคร สนามกอล์ฟ เบสท์ โอเชี่ยน หมู่บ้านสาริน ซิตี้ สวนอาหารกลิ่นจันทร์ และนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ซึ่งคลองที่ได้รับการฟื้นฟูแล้วรวมระยะทางทั้งสิ้น 23.4 กิโลเมตร และแก้มลิงของเอกชนรวม 6 แห่ง บริหารน้ำได้รวมปริมาตร 594,754 ลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ในอีก 1-2 เดือน

           รายละเอียดการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่

สวนอาหารกลิ่นจันทร์

แผนงาน

ดำเนินงานแล้วเสร็จ

แผนงานปี 2552

·          บริหารน้ำ เข้า ออกทะเลสาบ ขนาด
89 ไร่  ความจุ 4 แสน ลบ.ม.

·          ก่อสร้างประตูระบายน้ำ 1 แห่ง

·     ฟื้นฟูภูมิทัศน์ ริมคลองเจ็ก ความยาว 1 กม.

·     จัดทำประตูระบายน้ำ จำนวน 1  ประตู

·     ปลูกไม้พื้นเมืองบริเวณริมคลอง ความยาว 1 กม.

หมู่บ้านสาริน

แผนงาน

ดำเนินงานแล้วเสร็จ

แผนงานปี 2552

·          บริหารน้ำ เข้า ออกทะเลสาบ ขนาด
89 ไร่  ความจุ 4 แสน ลบ.ม.

·          ก่อสร้างประตูระบายน้ำ 1 แห่ง

·     ฟื้นฟูภูมิทัศน์ ริมคลองเจ็ก ความยาว 1 กม.

·     จัดทำประตูระบายน้ำ จำนวน 1  ประตู

·     ปลูกไม้พื้นเมืองบริเวณริมคลอง ความยาว 1 กม.

 

นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

แผนงาน

ดำเนินงานแล้วเสร็จ

·          ฟื้นฟูสภาพคลองโคกขาม

·     ขุดลอก และฟื้นฟูภูมิทัศน์บริเวณคลอง ภายในพื้นที่ของนิคม ความยาว 1.5 กม. และบริเวณคลองตรง ความยาว 1.8 ก.ม.

·     ขุดลอกคลองสหกรณ์สาย 3 นอกพื้นที่นิคม เฉพาะบริเวณที่ชาวบ้านร้องขอ

·          จัดทำแก้มลิงและบ่อดักตะกอนบริเวณริมคลอง

o        ร่วมบริหารน้ำ เข้า ออก บ่อ/สระ

o        ก่อสร้างประตูระบายน้ำ 2 แห่ง

·     จัดทำสระน้ำขนาด 51.41 ไร่ ลึก 2.5 เมตร อยู่ระหว่างคลองสหกรณ์สาย 2 และ สาย 3 ความจุ 2 แสน ลบ.ม.

·     ก่อสร้างประตูระบายน้ำ จำนวน 2 ประตู สำหรับระบายน้ำ เข้า ออก สระน้ำ

·     ปลูกต้นไม้ เสริมภูมิทัศน์ บริเวณรอบสระน้ำ

·          จัดทำแปลงเพาะพันธุ์กล้าไม้

·     จัดทำแปลงเพาะกล้าไม้ ภายในพื้นที่นิคม

สนามกอล์ฟเบสท์ โอเชี่ยน

 

แผนงาน

ดำเนินงานแล้วเสร็จ

สถานะปัจจุบัน

·          ฟื้นฟูสภาพคลองหลวงพระราม

·     ฟื้นฟูพื้นที่ติดคลอง ยาว 1,100 เมตร

·     ปลูกไม้พื้นเมืองเพื่อลดการกัดเซาะตลิ่ง ประมาณ 2,000 ต้น

·          บริหารน้ำเข้า-ออกด้วยทะเลสาบ 4 แห่ง รวมพื้นที่ประมาณ 174 ไร่

·     บริหารน้ำเข้า-ออกด้วยทะเลสาบ 4 แห่ง รวมปริมาตรน้ำที่บริหารได้ 254,754 ลบ.ม.

(ดำเนินงานแล้ว)

·          จัดทำประตูระบายน้ำ

·          ติดตั้งโทรมาตร 2 เครื่อง

·     ทำบันทึกความร่วมมือ กับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อ

o        จัดทำประตูระบายน้ำ เพื่อบริหารน้ำเข้า ออกทะเลสาบ จำนวน 1 ประตู อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

o        ติดตั้งโทรมาตร จำนวน 2 เครื่อง

·     ก่อสร้างประตูระบายน้ำ เพิ่มเติม 1 ประตู ปัจจุบัน สามารถใช้ประตูระบายน้ำ 2 ประตู บริหารน้ำเข้า ออกทะเลสาบ

·     ภายในเดือนพฤษภาคม 2552 จะติดตั้งโทรมาตร จำนวน 2 เครื่อง (อุปกรณ์โทรมาตรอยู่ระหว่างการสั่งซื้อ)

จัดทำแปลงเพาะพันธุ์กล้าไม้

ร่วมมือกับอุทยานการเรียนรู้พันท้ายนรสิงห์ในการจัดทำและหาพันธุ์กล้าไม้

·    

·          การจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล

·     จัดการแข่งขัน ครั้งที่ 1 และได้รับเงินจากการแข่งขัน เป็นเงิน 2,000,000 บาท โดยถวายเงินจำนวนดังกล่าวแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 เพื่อมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนา สำหรับดำเนินงานโครงการแก้มลิงอเนกประสงค์ คลอง
สนามชัย-มหาชัย จ.สมุทรสาคร

·     เตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2552

            ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โครงการแก้มลิงอเนกประสงค์ คลองสนามชัย – มหาชัย กรุงเทพมหานคร – สมุทรสาคร โดยมอบหมายให้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานโครงการ นอกจากนั้นกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังเตรียมรับมือน้ำท่วมด้วยการติดตั้งเครื่องโทรมาตร 600 จุดทั่วประเทศ เพื่อ เก็บข้อมูลน้ำและมอบหมายให้ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภัยพิบัติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นผู้รายงาน รวมทั้งแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันต่อไป

            นอกจากนี้ รมว.วิทยศาสตร์ฯ และคณะโครงการทุ่นไม้ไผ่ลดการกัดเซาะชายฝั่งทะเลหลังแนวเขื่อนไม้ไผ่ชะลอ คลื่น โดยกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 รักษาพระองค์  สถานภาพ ชายฝั่งทะเลและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เดิมชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรสาครอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ชายเลน เช่น ต้นโกงกาง แสมขาว แสมทะเล เป็นต้น เป็นระบบนิเวศที่มีความซับซ้อน เป็นแนวกันคลื่น เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ เป็นที่อนุบาลของสัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นแหล่งไม้ใช้สอย ตลอดจนเป็นแหล่งสมุนไพรที่สำคัญ แต่ต่อมาพื้นที่ป่าชายเลนก็ได้ลดลงเรื่อยๆ อันมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ทำนากุ้ง มีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม รีสอร์ท และบ้านเรือนที่อยู่อาศัย การบุกรุกทำลายป่าชายเลนดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งทะเลขึ้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทำการศึกษาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม SPOT-5 วิเคราะห์ ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยกระบวนการซ้อนทับข้อมูล ซึ่งได้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งเป็น 4 ช่วงเวลา และมีการแก้ไขปัญหาโดยทั่วไปในปัจจุบัน คือ การก่อสร้างกำแพงปูน/การทำแนวกำแพงหินทิ้ง/การปักเสาสลายกำลังคลื่น/การทำ แนวไส้กรอกทราย/การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น  การปักชะลอ คลื่นที่ได้ดำเนินการอยู่นี้ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ได้ผลดี เนื่องจากสภาพชายฝั่งทะเลบริเวณจังหวัดสมุทรสาครเป็นเลน มีกระแสคลื่นแรงมากระทบกับชายฝั่งหอบเอาเลนลงสู่ทะเล การปักไม้ไผ่จึงเป็นวิธีลดความรุนแรงของคลื่น และในขณะเดียวกันก็กักเก็บตะกอนให้ตกลงบริเวณหลังแนวที่ปักไม้ไผ่ด้วย โดยใช้ไม้ไผ่ตงมีคุณสมบัติพิเศษกว่าไม้ไผ่ชนิดอื่นคือจะมีเนื้อไม้หนากว่า และมีความคงทนอยู่ได้ประมาณ 3-5 ปี ในน้ำทะเล ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการดำเนินการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น เช่น เกิดตะกอนเพิ่มขึ้น สามารถปลูกป่าชายเลนเพิ่มขึ้นได้ ทำให้คนมีรายได้จากการจ้างแรงงานในการปักไม้ไผ่และการปลูกป่า ทำให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และทำให้ธรรมชาติกลับคืนมา โลมาที่ห่างหายไปจากชายฝั่งทะเลก็กลับมาปรากฏให้เห็นอีกครั้ง

 

 

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)ง75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.