CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่ 18 -28 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี (เข้าชมฟรี)

ศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลสถิติด้าน วทน. ของประเทศไทย

ล่าสุด!!! ข้อมูลดัชนีชี้วัด ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ

โครงการ Talent Mobility

มารู้จักโครงการดีๆ ที่นักวิจัยและผู้ประกอบการได้ร่วมมือกัน

โครงการ เมืองนวัตกรรมอาหาร

A global food innovation hub at Thailand Science Park, a gateway to ASEAN

 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และคุณหญิงกัลยา โสภณ...
22 สิงหาคม 2559 อิมแพค เมืองทองธานี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรั...
ก.วิทย์ – มธ. ลงนาม MOU จัดตั้ง “ศูนย์สัตว์ทดลอง มธ.-สวทช.” ...
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 – ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักพัฒนาวิทย...
สนช. – คสช. ร่วมปรับโฉมภาคเกษตรไทยสู่ยุคเกษตรอุตสาหกรรมที่ขั...
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมห...
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ก.วิทย์ฯ ร่วมกับ UNISDR จัดประชุม “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ...
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 - ณ​ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค กรุงเท...
งานมหกรรมวิทย์ฯ ให้อะไรกับเยาวชน ?
คงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีว่าช่วงกลางเดือนสิงหาคมของทุกปี จะต้องจัดงานมห...
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และคุณหญิงกัลยา โสภณ...
22 สิงหาคม 2559 อิมแพค เมืองทองธานี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรั...
อ่านข่าวเพิ่มเติม
Created 29 เมษายน 2558
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 292 รายการ
Created 29 เมษายน 2558
ราคากลางจ้างเหมาตรวจสอบสภาพ RMU 12 ชุด พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ RMU 11 และบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115/22 เค...
Created 29 เมษายน 2558
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของ STKC สำหรับให้บริการความร...
Created 16 มีนาคม 2558
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาส...
Created 12 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3+ จำนวน 1 ราย ตำแหน่ง นักวิ...
Created 08 กุมภาพันธ์ 2558
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์ จัดจ้างเอกชนดำเนินงานเพื่...
อ่านข่าวเพิ่มเติม
 

government-report-prayut

drpichetdurongkaveroj

MOSTGovInfo

ปฏิทินกิจกรรม

August 2016
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ดูทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดีย MOST IPTV

Loading the player...

แนะนำหนังสือ

1kfirg
หนังสือมาใหม่ 3
หนังสือมาใหม่ 1
1xde
1kfirg
1ghj6y
 

MOST Mobile Application

onestopservice2016

การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับครูและนักเรียน

ส่วนแสดงภาพข่าว
Video
Calendar
feedsource

การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับครูและนักเรียน ประกอบด้วย 2 โครงการหลัก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
ในปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมีความสำคัญและมีความจำเป็น อย่างยิ่ง ในการนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ แต่ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ยังมีจำนวนจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มคนสำคัญที่จะต้องถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในปัจจุบันเนื้อหาวิชาการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา แล้ว และในระดับปริญญาตรีก็มีหลายหลักสูตรที่เปิดสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าว

ดังนั้นสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้กับ ครู และอาจารย์ผู้สอนวิชาภูมิศาสตร์และวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจึงให้การสนับสนุนตามความต้องการในการบูรณาการงานด้านวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี มาสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ รวมทั้งพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนต่อไป
โครงการดังกล่าวฯ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- การบรรยาย
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียน การสอน วิทยากรและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิ สารสนเทศโดยเน้นให้ครู อาจารย์ ได้เรียนรู้ หลักการ แนวคิด วิธีการ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยเปิดโอกาสให้วิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และถามคำถาม ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการเรียนการสอน
- การปฏิบัติการ
นำความรู้ที่ได้ในภาคบรรยายมาฝึกปฏิบัติงานจริงในภาคสนามโดยใช้เครื่อง GPS หาตำแหน่งพิกัดของวัตถุต่างๆ บนพื้นผิวโลกและสาธิตการใช้ RS ร่วมกับ GIS/GPS ผ่านโปรแกรมภูมิสารสนเทศต่างๆ

2. โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับเยาวชน
สพอ. ได้ดำเนินโครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับ เยาวชนทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มขีดความสามารถ และเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อันนำไปสู่การพัฒนาเยาวชนของประเทศให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันและพึ่งตนเอง ได้ โดยร่วมมือกับเครือข่ายศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของสทอภ. ในแต่ละภูมิภาค ผ่านสถาบันการศึกษาในภูมิภาค 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่
- การจัดค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในลักษณะของฐานการเรียนรู้ 6 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล ฐานการเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานการเรียนรู้ระบบการกำหนดตำแหน่งพื้นโลกด้วยดาวเทียม ฐานการเรียนรู้ดาวเทียมธีออส ฐานการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และการอ่านแผนที่ และฐานบูรณาการการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจาก 5 ฐานการเรียนรู้ โดยแบ่งเยาวชนออกเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มจะทำกิจกรรมในแต่ละฐานการเรียนรู้ และจะต้องเข้าให้ครบทุกฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งเยาวชนจะได้เรียนรู้กระบวนการทางเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศด้วยวิธี การง่ายๆ และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจอย่างแท้จริงในเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศด้านต่างๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไปในอนาคต รวมทั้งฝึกทักษะการสังเกตการคิดอย่างมีเหตุผล และฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม ภายใต้การดูแลจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์จาก สทอภ.

นอกจากนี้เยาวชนยังได้รับการฝึกคิดและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงงาน "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมโรงเรียนและท้องถิ่นของเรา" และเสนอข้อเสนอโครงงานให้ สทอภ. พิจารณาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมต่อไป โดยการจัดค่ายฯ ดังกล่าวใช้ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ ประมาณ 2-3 วัน
- การฝึกอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เยาวชนที่มีโครงงานที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวไป ใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นของแต่ละโรงเรียนและสามารถดำเนินงานวิจัยในโครงงานได้ สำเร็จ ในระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมโรงเรียนและท้องถิ่นของเรา"ทั้งนี้ในการฝึกอบรมฯ จะมีระยะเวลาประมาณ 4 วัน แต่ละโรงเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ มีความเข้าใจในเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมากยิ่งขึ้น และฝึกฝนการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ (Software) ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ
- การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย ซึ่งจะดำเนินการหลังจากโรงเรียนต่างๆ ได้ผ่านการฝึกอบรมฯ หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนและ ท้องถิ่นของเราเรียบร้อยแล้ว เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เยาวชนพบในระหว่างการทำโครงงานวิจัย และให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ให้โรงเรียนต่างๆสามารถดำเนินงานวิจัยสำเร็จลุล่วง เพื่อนำไปสู่การแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัยระยะเวลาในการติดตามความก้าวหน้า ประมาณ 2 วัน
- การแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัย เยาวชนในโครงการสร้างความตระหนักที่ดำเนินงานวิจัยแล้วเสร็จ สามารถนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติจัดโดย สทอภ. และระดับท้องถิ่น เช่น การประชุมวิชาการประชุมวิชาการ การแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปีของ สทอภ. GISTDA Day ซึ่งจัดโดยศูนย์ภูมิภาคฯ ทั้ง 5 แห่งเพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนเสนอผลงานวิจัย อธิบายแนวคิด และประโยชน์ของผลงานชิ้นนั้น และตอบคำถามกับคณะกรรมการผู้ตัดสิน โดยมีผู้แทนจากศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จากทั้ง 5 ศูนย์ภูมิภาคฯและผู้บริหาร สทอภ.เป็นคณะกรรมการผู้ตัดสิน นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานต่างๆ ของทุกโรงเรียนในการประชุมวิชาการดังกล่าว มีระยะเวลา 1 วัน

ข้อมูลโดยสรุปของผลลัพธ์
ผลลัพธ์โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับ เยาวชน
    1. การจัดค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ
    2. การฝึกอบรม "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมโรงเรียนและท้องถิ่นของเรา"
    3. การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย
    4. การแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัย

ข้อมูลโดยสรุปของผลลัพธ์
    การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการส อน
        1) ผู้สอนวิชาภูมิศาสตร์และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งนับเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการเป็นผู้เผยแพร่ความรู้แก่นักเรียนได้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนาความรู้ความเข้าใจ ส่งผลให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น
        2) ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หลักการทำงาน กระบวนการ ขั้นตอนและเครื่องมือต่าง ๆของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และความเชื่อมโยง ตลอดจนประโยชน์ของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
        3) ช่วยพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและเพื่อเป็นพื้นฐานใน การพัฒนาในระดับสูงต่อไป
    โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับเยาวชน
        1) เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะข้อมูลจากดาวเทียมธีออสอันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเรียนรู้และการ เข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
        2) เยาวชนสามารถนำเทคโนโลยีฯ ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
        3) เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักการทำงานเป็นทีมและรู้จักเสียสละและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่น
        4) เยาวชนได้เกิดความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ เพื่อร่วมแข่งขันการประกวดผลงานวิจัยระดับเยาวชนต่อไป

การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    การศึกษา-การเรียนรู้-การสร้างความตระหนัก ว.และท.

สาขาผลงาน :  เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
สถาบันพัฒนาองค์ความรู้ด้านอวกาศ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน

PartnerPartnerPartnerPartnerPartnerPartner  PartnerPartner

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 


TOP