Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

หนังสือ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำหนังสือ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม อย่างหาที่สุดมิได้ เนื้อหาภายในเล่ม จำนวน 202 หน้า ได้รวบรวมพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนใช้เป็นข้อมูลสืบค้นและอ้างอิง โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยินดีให้ประชาชนและผู้สนใจนำข้อมูลเนื้อหาในหนังสือดัง กล่าวไปใช้ประโยชน์ตามสมควรต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

รวมข่าวในเหตุการณ์ ร.๙ สวรรคต

 • ศตส. เผยสามารถประดับพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 เป็นภาพสีเหมือนเดิมแต่ต้องประดับผ้าขาวดำให้เหมาะสมถูกต้องงดงาม
  วันพุธ, 14 ธันวาคม 2559
 • ภาพประวัติศาสตร์อันสวยงาม จากนิตยสาร HAMBURGER
  วันอังคาร, 08 พฤศจิกายน 2559
 • การแต่งกายไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต
  วันอังคาร, 08 พฤศจิกายน 2559
 • การแต่งตั้งประธานองคมนตรี
  วันอังคาร, 08 พฤศจิกายน 2559
 • Infographic รวบรวมวิธีการเดินทางไปร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ
  วันจันทร์, 24 ตุลาคม 2559
พระบรมราโชวาท

พระราชดำรัส

โครงการพระราชดำริฯ

 • โครงการด้านคมนาคมสื่อสาร
  วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2556
 • โครงการด้านสวัสดิการสังคม
  วันพฤหัสบดี, 28 พฤศจิกายน 2556
 • โครงการด้านสาธารณสุข
  วันพฤหัสบดี, 28 พฤศจิกายน 2556
 • โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
  วันพฤหัสบดี, 28 พฤศจิกายน 2556
 • โครงการด้านการเกษตร
  วันพฤหัสบดี, 28 พฤศจิกายน 2556
เศรษฐกิจพอเพียง

 • การเดินตามรอยพระยุคลบาท
  วันพุธ, 17 เมษายน 2556
 • หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท
  วันพุธ, 17 เมษายน 2556
 • เศรษฐกิจพอเพียง
  วันพุธ, 17 เมษายน 2556
 • บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
  วันพุธ, 17 เมษายน 2556
 • ประมวลคำในพระบรมราโชวาท...ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  วันพุธ, 17 เมษายน 2556
งานเขียนเรื่องในหลวง

 • 84 พรรษา องค์ราชันของแผ่นดิน
  วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2556
 • พระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชน
  วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2556
 • อัจฉริยราชา
  วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2556
 • จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : หลักการทรงงาน
  วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2556
 • ครองใจคน
  วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2556
อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานการประชุมสภานโยบายวิจ...
25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม ดี วารี ชาญวีร์ จังหวัดนครราชสีมา /กระทรว...
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา / ดร....
อ่านข่าวเพิ่มเติม
15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอม...
รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนมกราคม 2560 โ...
รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนมกราคม 2560 ฉบ...
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ops ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านข่าวเพิ่มเติม
ops-ช่าวรับสมัครงาน

ops-ข่าวสารประชาสัมพันธ์บุคลากร

government-report-prayut

MOSTGovInfo

บริการ e-Service

stdb eservice

onestop eservice

สื่อมัลติมีเดีย Online

ดูทั้งหมด
1kfirg
หนังสือมาใหม่ 3
หนังสือมาใหม่ 1
1xde
1kfirg
1ghj6y

ปฏิทินกิจกรรม

การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับครูและนักเรียน

ส่วนแสดงภาพข่าว
Video
Calendar
feedsource

การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับครูและนักเรียน ประกอบด้วย 2 โครงการหลัก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
ในปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมีความสำคัญและมีความจำเป็น อย่างยิ่ง ในการนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ แต่ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ยังมีจำนวนจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มคนสำคัญที่จะต้องถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในปัจจุบันเนื้อหาวิชาการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา แล้ว และในระดับปริญญาตรีก็มีหลายหลักสูตรที่เปิดสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าว

ดังนั้นสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้กับ ครู และอาจารย์ผู้สอนวิชาภูมิศาสตร์และวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจึงให้การสนับสนุนตามความต้องการในการบูรณาการงานด้านวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี มาสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ รวมทั้งพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนต่อไป
โครงการดังกล่าวฯ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- การบรรยาย
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียน การสอน วิทยากรและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิ สารสนเทศโดยเน้นให้ครู อาจารย์ ได้เรียนรู้ หลักการ แนวคิด วิธีการ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยเปิดโอกาสให้วิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และถามคำถาม ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการเรียนการสอน
- การปฏิบัติการ
นำความรู้ที่ได้ในภาคบรรยายมาฝึกปฏิบัติงานจริงในภาคสนามโดยใช้เครื่อง GPS หาตำแหน่งพิกัดของวัตถุต่างๆ บนพื้นผิวโลกและสาธิตการใช้ RS ร่วมกับ GIS/GPS ผ่านโปรแกรมภูมิสารสนเทศต่างๆ

2. โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับเยาวชน
สพอ. ได้ดำเนินโครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับ เยาวชนทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มขีดความสามารถ และเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อันนำไปสู่การพัฒนาเยาวชนของประเทศให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันและพึ่งตนเอง ได้ โดยร่วมมือกับเครือข่ายศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของสทอภ. ในแต่ละภูมิภาค ผ่านสถาบันการศึกษาในภูมิภาค 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่
- การจัดค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในลักษณะของฐานการเรียนรู้ 6 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล ฐานการเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานการเรียนรู้ระบบการกำหนดตำแหน่งพื้นโลกด้วยดาวเทียม ฐานการเรียนรู้ดาวเทียมธีออส ฐานการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และการอ่านแผนที่ และฐานบูรณาการการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจาก 5 ฐานการเรียนรู้ โดยแบ่งเยาวชนออกเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มจะทำกิจกรรมในแต่ละฐานการเรียนรู้ และจะต้องเข้าให้ครบทุกฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งเยาวชนจะได้เรียนรู้กระบวนการทางเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศด้วยวิธี การง่ายๆ และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจอย่างแท้จริงในเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศด้านต่างๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไปในอนาคต รวมทั้งฝึกทักษะการสังเกตการคิดอย่างมีเหตุผล และฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม ภายใต้การดูแลจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์จาก สทอภ.

นอกจากนี้เยาวชนยังได้รับการฝึกคิดและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงงาน "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมโรงเรียนและท้องถิ่นของเรา" และเสนอข้อเสนอโครงงานให้ สทอภ. พิจารณาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมต่อไป โดยการจัดค่ายฯ ดังกล่าวใช้ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ ประมาณ 2-3 วัน
- การฝึกอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เยาวชนที่มีโครงงานที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวไป ใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นของแต่ละโรงเรียนและสามารถดำเนินงานวิจัยในโครงงานได้ สำเร็จ ในระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมโรงเรียนและท้องถิ่นของเรา"ทั้งนี้ในการฝึกอบรมฯ จะมีระยะเวลาประมาณ 4 วัน แต่ละโรงเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ มีความเข้าใจในเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมากยิ่งขึ้น และฝึกฝนการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ (Software) ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ
- การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย ซึ่งจะดำเนินการหลังจากโรงเรียนต่างๆ ได้ผ่านการฝึกอบรมฯ หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนและ ท้องถิ่นของเราเรียบร้อยแล้ว เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เยาวชนพบในระหว่างการทำโครงงานวิจัย และให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ให้โรงเรียนต่างๆสามารถดำเนินงานวิจัยสำเร็จลุล่วง เพื่อนำไปสู่การแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัยระยะเวลาในการติดตามความก้าวหน้า ประมาณ 2 วัน
- การแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัย เยาวชนในโครงการสร้างความตระหนักที่ดำเนินงานวิจัยแล้วเสร็จ สามารถนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติจัดโดย สทอภ. และระดับท้องถิ่น เช่น การประชุมวิชาการประชุมวิชาการ การแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปีของ สทอภ. GISTDA Day ซึ่งจัดโดยศูนย์ภูมิภาคฯ ทั้ง 5 แห่งเพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนเสนอผลงานวิจัย อธิบายแนวคิด และประโยชน์ของผลงานชิ้นนั้น และตอบคำถามกับคณะกรรมการผู้ตัดสิน โดยมีผู้แทนจากศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จากทั้ง 5 ศูนย์ภูมิภาคฯและผู้บริหาร สทอภ.เป็นคณะกรรมการผู้ตัดสิน นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานต่างๆ ของทุกโรงเรียนในการประชุมวิชาการดังกล่าว มีระยะเวลา 1 วัน

ข้อมูลโดยสรุปของผลลัพธ์
ผลลัพธ์โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับ เยาวชน
    1. การจัดค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ
    2. การฝึกอบรม "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมโรงเรียนและท้องถิ่นของเรา"
    3. การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย
    4. การแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัย

ข้อมูลโดยสรุปของผลลัพธ์
    การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการส อน
        1) ผู้สอนวิชาภูมิศาสตร์และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งนับเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการเป็นผู้เผยแพร่ความรู้แก่นักเรียนได้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนาความรู้ความเข้าใจ ส่งผลให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น
        2) ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หลักการทำงาน กระบวนการ ขั้นตอนและเครื่องมือต่าง ๆของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และความเชื่อมโยง ตลอดจนประโยชน์ของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
        3) ช่วยพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและเพื่อเป็นพื้นฐานใน การพัฒนาในระดับสูงต่อไป
    โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับเยาวชน
        1) เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะข้อมูลจากดาวเทียมธีออสอันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเรียนรู้และการ เข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
        2) เยาวชนสามารถนำเทคโนโลยีฯ ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
        3) เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักการทำงานเป็นทีมและรู้จักเสียสละและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่น
        4) เยาวชนได้เกิดความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ เพื่อร่วมแข่งขันการประกวดผลงานวิจัยระดับเยาวชนต่อไป

การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    การศึกษา-การเรียนรู้-การสร้างความตระหนัก ว.และท.

สาขาผลงาน :  เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
สถาบันพัฒนาองค์ความรู้ด้านอวกาศ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน

PartnerPartnerPartnerPartnerPartnerPartner 

บันทึก

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 


TOP