Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

18 สิงหาคม 2560 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย กร...
เวลา 09.15 น. ของเช้าวันนี้ (18 สิงหาคม 2560) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา...
เมื่อเวลา 8.30 น. (วันที่ 18 สิงหาคม 2560) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโน...
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ปส. เยือน สปป. ลาว ร่วมหารือผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 6 – 9 สิงหาค...
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เร่งเสริมศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พ...
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเปิดตัวสมุดภาพความเชื่อมโยงร่องรอยความเจริญของพระ...
อ่านข่าวเพิ่มเติม

บริการ e-Service

stdb eservice

onestop eservice

government-report-prayut

MOSTGovInfo

สื่อมัลติมีเดีย Online

สื่อมัลติมีเดีย MOST IPTV

Loading the player...
1kfirg
หนังสือมาใหม่ 3
หนังสือมาใหม่ 1
1xde
1kfirg
1ghj6y

การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับครูและนักเรียน

ส่วนแสดงภาพข่าว
Video
Calendar
feedsource

การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับครูและนักเรียน ประกอบด้วย 2 โครงการหลัก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
ในปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมีความสำคัญและมีความจำเป็น อย่างยิ่ง ในการนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ แต่ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ยังมีจำนวนจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มคนสำคัญที่จะต้องถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในปัจจุบันเนื้อหาวิชาการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา แล้ว และในระดับปริญญาตรีก็มีหลายหลักสูตรที่เปิดสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าว

ดังนั้นสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้กับ ครู และอาจารย์ผู้สอนวิชาภูมิศาสตร์และวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจึงให้การสนับสนุนตามความต้องการในการบูรณาการงานด้านวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี มาสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ รวมทั้งพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนต่อไป
โครงการดังกล่าวฯ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- การบรรยาย
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียน การสอน วิทยากรและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิ สารสนเทศโดยเน้นให้ครู อาจารย์ ได้เรียนรู้ หลักการ แนวคิด วิธีการ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยเปิดโอกาสให้วิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และถามคำถาม ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการเรียนการสอน
- การปฏิบัติการ
นำความรู้ที่ได้ในภาคบรรยายมาฝึกปฏิบัติงานจริงในภาคสนามโดยใช้เครื่อง GPS หาตำแหน่งพิกัดของวัตถุต่างๆ บนพื้นผิวโลกและสาธิตการใช้ RS ร่วมกับ GIS/GPS ผ่านโปรแกรมภูมิสารสนเทศต่างๆ

2. โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับเยาวชน
สพอ. ได้ดำเนินโครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับ เยาวชนทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มขีดความสามารถ และเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อันนำไปสู่การพัฒนาเยาวชนของประเทศให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันและพึ่งตนเอง ได้ โดยร่วมมือกับเครือข่ายศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของสทอภ. ในแต่ละภูมิภาค ผ่านสถาบันการศึกษาในภูมิภาค 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่
- การจัดค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในลักษณะของฐานการเรียนรู้ 6 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล ฐานการเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานการเรียนรู้ระบบการกำหนดตำแหน่งพื้นโลกด้วยดาวเทียม ฐานการเรียนรู้ดาวเทียมธีออส ฐานการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และการอ่านแผนที่ และฐานบูรณาการการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจาก 5 ฐานการเรียนรู้ โดยแบ่งเยาวชนออกเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มจะทำกิจกรรมในแต่ละฐานการเรียนรู้ และจะต้องเข้าให้ครบทุกฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งเยาวชนจะได้เรียนรู้กระบวนการทางเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศด้วยวิธี การง่ายๆ และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจอย่างแท้จริงในเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศด้านต่างๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไปในอนาคต รวมทั้งฝึกทักษะการสังเกตการคิดอย่างมีเหตุผล และฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม ภายใต้การดูแลจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์จาก สทอภ.

นอกจากนี้เยาวชนยังได้รับการฝึกคิดและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงงาน "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมโรงเรียนและท้องถิ่นของเรา" และเสนอข้อเสนอโครงงานให้ สทอภ. พิจารณาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมต่อไป โดยการจัดค่ายฯ ดังกล่าวใช้ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ ประมาณ 2-3 วัน
- การฝึกอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เยาวชนที่มีโครงงานที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวไป ใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นของแต่ละโรงเรียนและสามารถดำเนินงานวิจัยในโครงงานได้ สำเร็จ ในระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมโรงเรียนและท้องถิ่นของเรา"ทั้งนี้ในการฝึกอบรมฯ จะมีระยะเวลาประมาณ 4 วัน แต่ละโรงเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ มีความเข้าใจในเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมากยิ่งขึ้น และฝึกฝนการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ (Software) ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ
- การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย ซึ่งจะดำเนินการหลังจากโรงเรียนต่างๆ ได้ผ่านการฝึกอบรมฯ หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนและ ท้องถิ่นของเราเรียบร้อยแล้ว เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เยาวชนพบในระหว่างการทำโครงงานวิจัย และให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ให้โรงเรียนต่างๆสามารถดำเนินงานวิจัยสำเร็จลุล่วง เพื่อนำไปสู่การแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัยระยะเวลาในการติดตามความก้าวหน้า ประมาณ 2 วัน
- การแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัย เยาวชนในโครงการสร้างความตระหนักที่ดำเนินงานวิจัยแล้วเสร็จ สามารถนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติจัดโดย สทอภ. และระดับท้องถิ่น เช่น การประชุมวิชาการประชุมวิชาการ การแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปีของ สทอภ. GISTDA Day ซึ่งจัดโดยศูนย์ภูมิภาคฯ ทั้ง 5 แห่งเพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนเสนอผลงานวิจัย อธิบายแนวคิด และประโยชน์ของผลงานชิ้นนั้น และตอบคำถามกับคณะกรรมการผู้ตัดสิน โดยมีผู้แทนจากศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จากทั้ง 5 ศูนย์ภูมิภาคฯและผู้บริหาร สทอภ.เป็นคณะกรรมการผู้ตัดสิน นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานต่างๆ ของทุกโรงเรียนในการประชุมวิชาการดังกล่าว มีระยะเวลา 1 วัน

ข้อมูลโดยสรุปของผลลัพธ์
ผลลัพธ์โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับ เยาวชน
    1. การจัดค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ
    2. การฝึกอบรม "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมโรงเรียนและท้องถิ่นของเรา"
    3. การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย
    4. การแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัย

ข้อมูลโดยสรุปของผลลัพธ์
    การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการส อน
        1) ผู้สอนวิชาภูมิศาสตร์และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งนับเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการเป็นผู้เผยแพร่ความรู้แก่นักเรียนได้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนาความรู้ความเข้าใจ ส่งผลให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น
        2) ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หลักการทำงาน กระบวนการ ขั้นตอนและเครื่องมือต่าง ๆของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และความเชื่อมโยง ตลอดจนประโยชน์ของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
        3) ช่วยพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและเพื่อเป็นพื้นฐานใน การพัฒนาในระดับสูงต่อไป
    โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับเยาวชน
        1) เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะข้อมูลจากดาวเทียมธีออสอันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเรียนรู้และการ เข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
        2) เยาวชนสามารถนำเทคโนโลยีฯ ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
        3) เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักการทำงานเป็นทีมและรู้จักเสียสละและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่น
        4) เยาวชนได้เกิดความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ เพื่อร่วมแข่งขันการประกวดผลงานวิจัยระดับเยาวชนต่อไป

การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    การศึกษา-การเรียนรู้-การสร้างความตระหนัก ว.และท.

สาขาผลงาน :  เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
สถาบันพัฒนาองค์ความรู้ด้านอวกาศ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน

ระบบรับสมัครงานออนไลน์ศูนย์บริการร่วม วท.PartnerPartnerPartnerPartnerPartner 

บันทึก

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

อมูลเกี่ยวกับ ศปท.ภาษาไทยภาษาอังกฤษ egovernmentforum2017 egovernmentforum2017 MusuemTh logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 

TOP