Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

22 สิงหาคม 2560 / รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโ...
(21 สิงหาคม 2560) เวลา 16.00 น. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกร...
(21 สิงหาคม 2560) เวลา 13.30 น. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกร...
อ่านข่าวเพิ่มเติม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโล...
(20 สิงหาคม 2560) ณ เวทีกลาง งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ...
(19 สิงหาคม 2560) ณ เวทีกลาง งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ...
อ่านข่าวเพิ่มเติม

บริการ e-Service

stdb eservice

onestop eservice

government-report-prayut

MOSTGovInfo

สื่อมัลติมีเดีย Online

สื่อมัลติมีเดีย MOST IPTV

Loading the player...
1kfirg
หนังสือมาใหม่ 3
หนังสือมาใหม่ 1
1xde
1kfirg
1ghj6y

สนช. มอบทุนหลักสูตรการจัดการนวัตกรรม รามฯ หวังผลิตนวัตกรคุณภาพเยี่ยม

ส่วนแสดงภาพข่าว
Video
Calendar
feedsource

ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการสนับสนุน “ทุนการศึกษาและค้นคว้าอิสระ”  โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

 

 

 

 

 

 

 

โดยมี ดร. สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ รองศาสตราจารย์ คิม  ไชยแสนสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกวิทยบริการและบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

              ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยเฉพาะปีนี้ วันที่ 24 มีนาคม 2552 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบรอบ 30 ปี  จึงมุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างงาน สร้างเงิน  และสร้างคุณภาพชีวิต  การร่วมมือกันในวันนี้ เป็นการสอดคล้องกับทั้งนโยบายรัฐบาลและกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ   ที่ผ่านมา สนช. ได้ริเริ่มพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านการจัดการนวัตกรรมขึ้นอย่างเป็นระบบ ร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา  เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เพื่อสร้างบุคลากรมืออาชีพด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม  และงานค้นคว้าวิจัย นับเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนากระบวนความคิดและการ จัดการให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนาแนวคิดและวิธีการที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมของตนเองได้  สนช. จึงได้ให้การสนับสนุนการวิจัยและการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในหลัก สูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการนวัตกรรม  เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
               ด้าน ดร. สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  กล่าวว่า สนช. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง  จัดการ ศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม มาตั้งแต่ปี 2549 เพื่อเร่งผลิตบุคลากรระดับบริหาร รองรับการแข่งขันทางธุรกิจ  โดยการพัฒนาองค์ความรู้อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ส่งเสริมการวิจัยให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง  เพื่อให้เกิดการบ่มเพาะและส่งเสริมนักวิจัยไทย  สนช. จะกำหนดหัวข้อวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  ซึ่งได้ให้ทุนสนับสนุนไปแล้ว 5 เรื่อง ได้แก่ 1. การพัฒนาเครื่องมือจำแนกความถนัดของเด็กเพื่อการส่งเสริมความสามารถพิเศษ 2. การศึกษาปัจจัยความสำเร็จของการทำธุรกิจเกษตรอินทรีย์  3. การศึกษาความเข้าใจและการให้ความสำคัญกับนวัตกรรมของผู้ประกอบการและปัจจัย กระตุ้นที่ทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร  4.  เครื่องมือในการวิเคราะห์สถานภาพธุรกิจและการกำหนดกลยุทธ์ทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี  และ 5. มาตรการทางภาษีอากรที่ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมไทย
               ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภีรภัทร  ภักคีรี  ประธานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง  และ สนช. มีความร่วมมือในการผลิตบุคลากรด้านนวัตกรรม โดยได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม มาตั้งแต่ปี 2549  ความร่วมมมือในวันนี้ สนช. จึงได้ให้การสนับสนุนทุน จำนวน 800,000 บาท แก่นักศึกษาเพื่อใช้ในการส่งเสริมการศึกษาและการทำวิจัย  เรียกว่า “โครงการสนับสนุนการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยรามคำแหง” โดยเน้นให้การสนับสนุนเงินทุนแก่นักศึกษา  เพื่อทำวิจัยโดยมีโจทย์การวิจัยและพัฒนาที่ชัดเจน  สอดคล้องกับปัญหาและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ  การจ่ายเงินทุนให้กับนักศึกษาผู้รับทุนจะดำเนินการผ่านมหาวิทยาลัย  เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารจัดการทุนแทน สนช.

 

 

 

 

 

ระบบรับสมัครงานออนไลน์ศูนย์บริการร่วม วท.PartnerPartnerPartnerPartnerPartner 

บันทึก

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

อมูลเกี่ยวกับ ศปท.ภาษาไทยภาษาอังกฤษ egovernmentforum2017 egovernmentforum2017 MusuemTh logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 

TOP