เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทย์ฯ จัดประกวด “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย”

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
Support

(7 พฤษภาคม 2552) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าว “การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยประจำปี 2552 (Rice Innovation Awards 2009)” โดย มุ่งเน้นคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย รวมทั้งกระบวนการผลิตที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมข้าว ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมข้าวของประเทศไทย

 

 

 ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ข้าวเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไทย โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในหกประเทศที่ผลิตอาหารเลี้ยงชาวโลก การส่งเสริมเรื่องข้าวด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงเป็นเรื่องที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
            “ที่ ผ่านมา รัฐบาลให้ความสำคัญด้านเกษตรกรรมและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยเร่งปรับโครงสร้างการผลิตให้สอดคล้องกับโอกาสทางการตลาด และการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภค หากมีการนำนวัตกรรมเข้าไปแทรกเสริมในหน่วยธุรกิจแล้ว จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทยได้อีกมาก อีกทั้งช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวยังมีโอกาสขยายตัวสูง โดยในปี 2551 มีปริมาณการผลิตรวมทั้งหมด 530,000 ตัน มูลค่าตลาดในประเทศ 9,300 ล้านบาท มูลค่าตลาดต่างประเทศ 5,520 ล้านบาท” ดร.คุณหญิงกัลยากล่าว

            ดร. สุจินดา โชติพานิช กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของโครงการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ว่า สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมข้าวไทยบนฐานความรู้และได้ ใช้นโยบายการสร้างนวัตกรรมข้าวไทยในเชิงรุก โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิตและการแปรรูป เพื่อให้ข้าวไทยสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ จึงกำหนดให้การพัฒนานวัตกรรมจากข้าวไทย เป็นหนึ่งในโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ สาขาธุรกิจชีวภาพ ตามแผนยกระดับนวัตกรรมของประเทศ ของ สนช. โดยมีตัวอย่างนวัตกรรมจากข้าวไทย ที่ผลิตสู่เชิงพาณิชย์แล้ว เช่น ข้าวหุงสุกเร็ว ข้าวกล้องงอกกาบาไรซ์ แป้งฝุ่นจากแป้งข้าวเจ้า ฯลฯ ซึ่งผลจากการศึกษาข้าวไทยในตลาดโลก พบว่า ข้าวไทยมีคุณภาพสูงมาก ในการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งนี้ สนช. จึงได้ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทยฯ ให้การสนับสนุนการพัฒนาโครงการนวัตกรรมผลิตข้าวไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้องค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร หลักของประเทศ

            ด้าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า การจัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย เป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมข้าวไทย ทั้งตัวผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและพัฒนาความใฝ่รู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมข้าวไทย ตลอดจนเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้ผู้คิดค้นนวัตกรรมข้าวไทย

            ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะ ดังนี้

1.       เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนต่างๆ ของข้าว

2.       กระบวนการผลิตเป็นนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ข้าวไทย

3.       ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์และสามารถเก็บรักษาได้

4.       ผลงานต้องไม่เคยได้รับรางวัลระดับชาติ

          
            โดย มีเกณฑ์การตัดสิน คือ ความเป็นนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวไทย มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ และผลประโยชน์ที่ได้รับทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

 
            ส่งผลงานได้ที่ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โทรศัพท์ 0 2942 7620 – 1 , 0 2942 7626 โทรสาร 0 2942 7621 อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thairice.org ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552

 

 

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)ง75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.