Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.) รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2555

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
Support

 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจำปีการศึกษา 2555

 

 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศได้ริ เริ่ม “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย” (โครงการ วมว.) ขึ้น เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้มีความสามารถพิเศษให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพ สร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการต่อไปในอนาคต  โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนำร่อง 4 แห่ง ได้แก่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการจัดหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในโรงเรียนเครือข่ายหรือโรงเรียนในกำกับของมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา  โดยในปีการศึกษา 2553 ได้มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และในปีการศึกษา 2554 ได้มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่วมดำเนินงานโครงการ             ในปีการศึกษา 2555 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นผู้ดำเนินการรับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนรอบแรกจากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยดำเนินการพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ใช้ข้อสอบเดียวกัน)  สำหรับการคัดเลือกรอบสองมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก

            กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2554 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 ในโรงเรียนทั้ง 7 แห่งของโครงการ แห่งละ 30 คน รวม 210 คน

 เว็บไซต์โครงการ : www.most.go.th/SCIUS เจ้าของโครงการ : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                         75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
                         ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
                         โทรศัพท์ 0 2333 3863-5
                         โทรสาร 0 2333 3885 วิธีการและรายละเอียดการสมัคร นักเรียนทุกคนจะสมัครด้วยวิธีเดียวกัน ดังนี้

นักเรียนทุกคนจะสมัครด้วยวิธีเดียวกัน ดังนี้
       1.     ให้นักเรียนเปิดเว็บไชต์ http://www.mwit.ac.th และคลิกที่เมนู “การรับเข้าศึกษา” ทำตามขั้นตอนที่แนะนาในเว็บไซต์ แล้วพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายและส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2554
เมื่อส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้แล้วให้นักเรียนสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร และใบแจ้งยอดชำระเงิน (ในใบแจ้งยอดชำระเงินจะมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่)
       2.     ให้นักเรียนนำใบแจ้งยอดชาระเงิน พร้อมเงินค่าสมัคร จานวน 200 บาท ไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือชาระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
โดยอ้างอิง บาร์โค้ดในใบแจ้งยอดชาระเงิน
       3.     ให้นักเรียนส่งใบสมัคร ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ที่มีผลการเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 และสำเนาหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร ไปที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ผ่านทางโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เลขที่ 364 หมู่ที่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 (พิจารณาจากการประทับตราของไปรษณีย์)
       4.     โรงเรียนจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติ หากพบในภายหลังว่านักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะไม่สามารถขอค่าสมัครสอบคืนได้ และหากผ่านการคัดเลือกทางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน จะตัดสิทธิ์การเข้าเรียน

รายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือก และการสมัครออนไลน์
     
 
 

สมัครสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คลิกดูรายละเอียด |
หมายเหตุ : * ถ้าสมัครเข้าเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วไม่สามารถสมัครเข้าเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และ ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้

สมัครสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

คลิกดูรายละเอียด |
หมายเหตุ : * ถ้าสมัครเข้าเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และ ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแล้วไม่สามารถสมัครเข้าเรียน โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้

 

 สมัครสอบคัดเลือกเข้าห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

คลิกดูรายละเอียด |

หมายเหตุ : * ถ้าสมัครเข้าเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และ ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแล้วไม่สามารถสมัครเข้าเรียน โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้

 
 
 
 
 

รายละเอียดดังเอกสารแนบต่อไปนี้

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700 โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.