เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

"การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015"

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
Support

      ดร.พรชัย  รุจิประภา ปลัดกระทรวงกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์หลังพิธีเปิด มีการอภิปรายกลุ่ม เรื่อง "การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015"

โดยมีวิทยากรบรรยายจำนวน 5 ท่าน คีอ นายทยทัต  กาญจนพิพัฒน์กุล นักการทูตชำนาญการ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ,        นายยูรจิต  จิตตเสวี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์, นางสาวจุไรรัตน์  แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และ นายอภินันท์  ภัทรธิยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยมีนายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554

    ภาพโดย : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์

     ข่าวโดย : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)ง75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.