เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ก.วิทย์ฯ หนุนเอกชนผลิตซอฟต์แวร์ไทยมีลิขสิทธิ์ ราคาไม่ถึงร้อยบาท เพื่อช่วย SMEs

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
Support

(23 มิถุนายน 2552)  ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายองกรณ์  พลบุตร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานร่วมแถลงข่าว “ซอฟต์แวร์ไทย มีลิขสิทธิ์ ราคาไม่ถึงร้อย”  โดยความร่วมมือระหว่าง  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

 

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ บริษัทซีเนียร์  คอม จำกัด  ณ  ห้องโถง ชั้น 1  อาคารพระจอมเกล้า  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

            ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก  การส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ส่ง เสริมให้เกิดการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอก องค์กรเพื่อผลักดันให้เกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรม จึงเป็นบทบาทที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยผลักดันให้เกิดเป็น รูปธรรม ซึ่ง “นวัตกรรม”  เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการสร้างสรรค์ธุรกิจที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดและเติบโตในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันรุนแรง  ผู้ประกอบการ  SMEs  จำ เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยนวัตกรรมในการสร้างความแตกต่างและเสริมสร้าง ศักยภาพในการแข่งขันของตนเอง ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ดำเนินกิจกรรมโครงการด้านต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมขึ้นในภาคธุรกิจระดับ  SMEs ให้เติบโตและได้มาตรฐานอย่างมั่นคงต่อไป

                   ด้าน  นายอลงกรณ์  พลบุตร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  กล่าวว่า  ปัญหาด้านลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ถือเป็นปัญหาสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  ไม่เพียงส่งผลกระทบต่ออุสาหกรรมซอฟต์แวร์เท่านั้น  แต่ยังส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมด้วย  การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่บั่นทอนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้น  ที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญในปัญหาด้านลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์  โดยมีการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์  รวมถึงการกำหนดบทบัญญัติหรือบทลงโทษของผู้ละเมิดอย่างชัดเจน  แต่การแก้ปัญหาดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนมากนัก  เนื่องจากผู้ใช้งานและผู้ประกอบการในภาคธุรกิจต่าง ๆ ยังมองไม่เห็นความสำคัญหรือคุณค่าของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์  ต้นทุนในการใช้งานสูงหากต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  โครงการนวัตกรรม  “โปรแกรมแชร์แวร์เพื่อการศึกษาสำหรับธุรกิจ SMEs  ถือ เป็นตัวอย่างอันดีที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาค เอกชน ในการนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้มาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์และ บริการด้านซอฟต์แวร์ที่จะเป็นทางเลือกใหม่  โดยอาศัยรูปแบบลิขสิทธิ์แบบแชร์แวร์เพื่อให้ผู้ประกอบการ  SMEs  สามารถทดลองใช้และศึกษาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง

                   ดร.สุจินดา  โชติพาณิช   ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  หรือ  SMEs  ถือเป็นวิสาหกิจที่มีความคล่องตัว ในการปรับสภาพให้เข้ากับสถานการณ์ทั่วไปของประเทศ  เป็นแหล่งรองรับแรงงานขนาดใหญ่ ทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม  มีส่วนช่วยการป้องกันการอพยพของแรงงานเข้ามาหางานทำในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  จากสภาวเศรษฐกิจที่ถดถอยการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบันการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถทราบถึงต้นทุนการดำเนินงานและสถานะทางธุรกิจของตนเอง ทั้งนี้ เพื่อนำไปปรับแผนและรูปแบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ การบริหารจัดการ จึงมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs  สามารถบริหารจัดการและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  แต่เนื่องจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของประเทศไทย ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs  ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูง  และลิขสิทธิ์ถูกต้องเป็นไปได้ยาก  ถูกจำกัดอยู่ในบางกลุ่มผู้ใช้ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคใหญ่ที่ผู้ประกอบการ SMEs  และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ต้องเผชิญ  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.) หน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  ได้ มุ่งที่จะดำเนินกิจกรรมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในภาคการผลิตอยางเป็นระบบและ ยั่งยืน อาศัยการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชน ตลอดจนการเข้าไปมีส่วนในการสนับสนุนด้านวิชาการและการเงิน จึงได้ริเริ่มและให้การสนับสนุนบริษัท ซีเนียร์ คอม จำกัด  โดยการพัฒนาโครงการนวัตกรรมโปรแกรมแชร์แวร์เพื่อการศึกษาสำหรับธุรกิจ SMEs   ซึ่งเป็นระบบซอฟต์แวร์ พร้อมคู่มือการใช้งานที่มีราคาจัดจำหน่ายเพียง 90  บาท โดยอาศัยรูปแบบลิขสิทธิซอฟต์แวร์ในลักษณะแชร์แวร์ เพื่อให้กลุ่มธุรกิจ SMEs  สามารถศึกษาใช้งานระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการ  งานบัญชีและงานบุคคลคุณภาพสูง ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องในต้นทุนต่ำ  การพัฒนาโครงการนวัตกรรมแชร์แวร์เพื่อการศึกษาสำหรับธุรกิจ  SMEs ประกอบด้วยโปรแกรมระบบบัญชีทั่วไป (Active FAS) และโปรแกรมบริหารงานบุคคลและเงินเดือน (Active PPS)  จึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs  เข้าถึงเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึง  มีส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิดศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในประเทศ  เพื่อนำไปสู่ความเจริญมั่นคงของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติต่อไป  

                   “สำหรับผู้สนใจโปรแกรมดังกล่าว  สามารถหาซื้อได้ที่  ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์โดยจะเปิดจำหน่ายในวันที่  1 กรกฎาคม  2552  เป็นต้นไป”


 

 

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)ง75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.