Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบ...
วันนี้ (13 ตุลาคม 2560) เวลา 07.00 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงว...
อ่านข่าวเพิ่มเติม
รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในกิ...
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) โดยสำนักความร่วมม...
ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรมการให้บริการเผยแพร่ความรู้ด...
อ่านข่าวเพิ่มเติม

บริการ e-Service

stdb eservice

onestop eservice

government-report-prayut

MOSTGovInfo

สื่อมัลติมีเดีย Online

สื่อมัลติมีเดีย MOST IPTV

Loading the player...
1kfirg
หนังสือมาใหม่ 3
หนังสือมาใหม่ 1
1xde
1kfirg
1ghj6y

เหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ส่วนแสดงภาพข่าว
Video
Calendar
feedsource

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะชาวนาไทย

 

 ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุขและพอเพียง มาตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี และเทิดทูนพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการเกษตร ซึ่งมีส่วนสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการผลิตข้าว สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว ตลอดจนกิจกรรมด้านเกษตรกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของคนไทย และเศรษฐกิจของชาติมาโดยตลอดอัน เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ

             เป็นเหตุให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ซึ่งจัดทำด้วยทองคำ ความบริสุทธิ์ร้อยละ 96.5 น้ำหนัก 29 บาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.9 เซนติเมตร ด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช ด้านหลังกลางเหรียญมีข้อความว่า “๘๐ พรรษา” เบื้องบนข้อความมีตราอุณาโลม เบื้องล่างมีรวงข้าวและข้อความว่า “ข้าวทองคำ” ประดับบนเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณฯ ด้วยเทคนิคสลักดุนแบบโบราณ ซึ่งออกแบบและจัดทำ โดยนายนิพนธ์ ยอดคำปัน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวงในพระบรมมหาราชวัง มีความหมาย ดังนี้

ด้านหลัง ·       รูปรวงข้าว  แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของชาติ ·       ข้อความ “๘๐ พรรษา” แสดงถึงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา       5 ธันวาคม 2550 ·    รูปเลข ๙ ในหยดน้ำ ตรงกลางรวงข้าว เปรียบเสมือนหยาดน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ที่พระองค์ทรงงานเพื่อพสกนิกรชาวไทย ·       รูปดอกบัว เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ เป็นกษัตริย์ที่ทรงด้วยทศพิธราชธรรม ·    ข้อความ “ข้าวทองคำ” เปรียบเสมือน ข้าวมีค่าเหมือนทองคำ มีความสำคัญต่อการเป็นอยู่ของคนในชาติ มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนคนไทยดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ด้านใน ด้านในของเหรียญประกอบด้วยก้อนทองที่ทำเป็นลักษณะก้อนดิน ฝังด้วยเมล็ดข้าว 9 พันธุ์ บรรจุไว้ด้านในตลับทองคำ ภายในเหรียญพระเกียรติคุณฯ เป็นการเทิดทูนคุณของแผ่นดินที่ใช้ในการปลูกข้าวที่มีค่าดุจดั่งทอง ประกอบด้วยพันธุ์ข้าว ดังนี้ ·    พันธุ์ข้าวที่ใช้ในพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2550 ได้แก่  พันธุ์ปทุมธานี 1 สุพรรณบุรี 1 ขาวดอกมะลิ 105 กข 6 พัทลุง ข้าวเจ้าพิษณุโลก 1 ·       พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ได้แก่ พันธุ์สังข์หยด ·       พันธุ์ที่พัฒนาใหม่ ได้แก่ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมฉับพลัน พันธุ์ไรซ์เบอรี่

 

สิทธิบัตร เรื่อง “Transgenic rice plants with reduced expression of Os2AP and elevated levels of 2-acetyl-1-pyroline”

           รศ. ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร และคณะวิจัย จากหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ซึ่งเป็นหน่วย ปฏิบัติการวิจัยร่วมระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับ สิทธิบัตรจากสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 สำหรับผลงานวิจัยเรื่อง “Transgenic rice plants with reduced expression of Os2AP and elevated levels of 2-acetyl-1-pyroline”            ผลงานที่ได้รับสิทธิบัตรดังกล่าว เป็นผลงานการค้นพบยีนที่ควบคุมความหอม (Os2AP) การศึกษา  การทำงานของยีนนี้ พบว่าในข้าวหอม ยีนนี้ถูกกดหรือถูกยับยั้ง ทำให้มีการสร้างสารหอมแทนการสร้างสารที่เป็นผลมาจากการแสดงออกของยีน Os2AP ในขณะที่ข้าวสายพันธุ์ที่ไม่หอม ยีนนี้มีการแสดงออกหรือมีการทำงาน ทำให้สร้างสารอื่นแทนการสร้างสารหอม จากการยับยั้งการแสดงออกของยีน Os2AP [ที่ปกติ] ในข้าวญี่ปุ่นสายพันธุ์นิพพอนบาเร พบว่าเมื่อมีการกดหรือยับยั้งการทำงานของยีนดังกล่าว ข้าวนิพพอนบาเร สร้างสารหอมได้ การค้นพบดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและพืชอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวได้ดำเนินการยื่นจดสิทธิบัตรทั้งหมดใน 10 ประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเทศที่ยื่นจดสิทธิบัตร

วันเวลาที่ยื่นจดสิทธิบัตร

เลขที่ยื่นคำขอสิทธิบัตร

สหรัฐอเมริกา

25 มกราคม   2548

US11/043520

ออสเตรเลีย

25 กรกฎาคม 2548

AU 2005203356

จีน

15 ธันวาคม   2548

200510131877.5

ฟิลิปปินส์

22 ธันวาคม   2548

1-2005-000618

ไทย

24 มกราคม   2549

108115

ญี่ปุ่น

24 มกราคม   2549

2006-016908

เวียดนาม

24 มกราคม   2549

1-2006-00134

อินเดีย

24 มกราคม   2549

50/DEL/2006

ฝรั่งเศส

24 มกราคม   2549

FR06 0065

ยุโรป (EPO)

24 มกราคม   2549

06075179.9

 

 

 

ระบบรับสมัครงานออนไลน์ศูนย์บริการร่วม วท.PartnerPartnerPartnerPartnerPartner

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

อมูลเกี่ยวกับ ศปท.ภาษาไทยภาษาอังกฤษ egovernmentforum2017 egovernmentforum2017 MusuemTh logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 

TOP