Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

วันที่ 26 พ.ค.60 เวลา 09.00 น. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระ...
วันที่ 25 พ.ค.60 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำ...
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 / สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โ...
อ่านข่าวเพิ่มเติม
(26 พฤษภาคม 2560) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเ...
4 พฤษภาคม 2560 กรุงเทพฯ - สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน...
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิ ทยาศาสตร์แห่งชา...
อ่านข่าวเพิ่มเติม

บริการ e-Service

stdb eservice

onestop eservice

government-report-prayut

MOSTGovInfo

สื่อมัลติมีเดีย Online

สื่อมัลติมีเดีย MOST IPTV

Loading the player...
1kfirg
หนังสือมาใหม่ 3
หนังสือมาใหม่ 1
1xde
1kfirg
1ghj6y

ปฏิทินกิจกรรม

โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนแสดงภาพข่าว
Video
Calendar
feedsource

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่อง “การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จึงได้สนับสนุนให้สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวท.)

พัฒนาเนื้อหาเรื่อง “โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ขึ้น สำหรับใช้ในการเรียนการสอนในหมวดศึกษาทั่วไปในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้นิสิต/นักศึกษามีความรู้ มีเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ มีความสนใจ ความรู้ความเข้าใจ เห็นประโยชน์และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการดำรงชีวิต และผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.most.go.th/OurWorldST/

ระบบรับสมัครงานออนไลน์ศูนย์บริการร่วม วท.PartnerPartnerPartnerPartnerPartner 

บันทึก

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

MusuemTh logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 


TOP