Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

18 สิงหาคม 2560 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย กร...
เวลา 09.15 น. ของเช้าวันนี้ (18 สิงหาคม 2560) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา...
เมื่อเวลา 8.30 น. (วันที่ 18 สิงหาคม 2560) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโน...
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ปส. เยือน สปป. ลาว ร่วมหารือผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 6 – 9 สิงหาค...
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เร่งเสริมศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พ...
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเปิดตัวสมุดภาพความเชื่อมโยงร่องรอยความเจริญของพระ...
อ่านข่าวเพิ่มเติม

บริการ e-Service

stdb eservice

onestop eservice

government-report-prayut

MOSTGovInfo

สื่อมัลติมีเดีย Online

สื่อมัลติมีเดีย MOST IPTV

Loading the player...
1kfirg
หนังสือมาใหม่ 3
หนังสือมาใหม่ 1
1xde
1kfirg
1ghj6y

การผลิตแยมผลไม้และแยมพืชผักสมุนไพร โดยใช้เพคตินธรรมชาติจากเนื้อกล้วย

ส่วนแสดงภาพข่าว
Video
Calendar
feedsource
การผลิตแยมผลไม้และแยมพืชผักสมุนไพร โดยใช้เพคตินธรรมชาติจากเนื้อกล้วย     แยม (jam or fruit jam) โดยปกติผลิตจากผลไม้ ซึ่งองค์ประกอบหลักในการผลิตแยม คือต้องใช้ผลไม้ที่มีปริมาณเพคตินสูง หรือมีการเติมเพคตินผง ร่วมกับการเติมนํ้าตาลใหมี้ความหวานที่เหมาะสม ซึ่งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แยมผลไม้ต้องมีปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (สัมพันกับค่าความหวาน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 3.0-3.2

     กรมวิทยาศาสตร์บริการได้พัฒนาเทคนิคการผลิตแยมโดยใช้เ้นื้อกล้วยเป็นแหล่งของเพคติน หรือกล่าวได้ว่าเป็นการใช้เพคตินธรรมชาติจากเนื้อกล้วย ทั้งนี้เทคนิคการผลิต คือ ใช้กลวยนํ้าว้า กล้วยไข่ หรือกล้วยเล็บมือนาง ที่ระดับความสุกเพียงเล็กน้อย หรือที่เรียกวา่ ห่าม ซึ่งจะมีปริมาณเพคตินอยูสู่ง นำเนื้อกล้วยผ่านความร้อนเพื่อทำลายเอนไซม์เพื่อป้องกันไม่ให้เ้นื้อกล้วยเปลี่ยนเป็นสีนํ้าตาล และใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตแยมผลไม้หรือแยมพืชผักสมุนไพรการเติมผลไม้ชนิดอื่นเพื่อให้ได้แยมผลไม้ผสม(mixed fruit jam) ทำให้แยมมีสีสวย รสชาติดี หรือการเติมผัก เช่น แครอทก็สามารถทำได้้เมื่อใช้เ้ทคนิคดังนี้ ทำใหผู้ผลิตแยมได้โดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ไม่จำเป็นต้องใช้เ้พคตินผงที่มีราคาแพง

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นางวรรณดี มหรรณพกุล
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7420,7415
โทรสาร : 0 2201 7102
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ระบบรับสมัครงานออนไลน์ศูนย์บริการร่วม วท.PartnerPartnerPartnerPartnerPartner 

บันทึก

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

อมูลเกี่ยวกับ ศปท.ภาษาไทยภาษาอังกฤษ egovernmentforum2017 egovernmentforum2017 MusuemTh logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 

TOP