Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

วันที่ 26 พ.ค.60 เวลา 09.00 น. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระ...
วันที่ 25 พ.ค.60 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำ...
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 / สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โ...
อ่านข่าวเพิ่มเติม
(26 พฤษภาคม 2560) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเ...
4 พฤษภาคม 2560 กรุงเทพฯ - สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน...
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิ ทยาศาสตร์แห่งชา...
อ่านข่าวเพิ่มเติม

บริการ e-Service

stdb eservice

onestop eservice

government-report-prayut

MOSTGovInfo

สื่อมัลติมีเดีย Online

สื่อมัลติมีเดีย MOST IPTV

Loading the player...
1kfirg
หนังสือมาใหม่ 3
หนังสือมาใหม่ 1
1xde
1kfirg
1ghj6y

ปฏิทินกิจกรรม

การผลิตแยมผลไม้และแยมพืชผักสมุนไพร โดยใช้เพคตินธรรมชาติจากเนื้อกล้วย

ส่วนแสดงภาพข่าว
Video
Calendar
feedsource
การผลิตแยมผลไม้และแยมพืชผักสมุนไพร โดยใช้เพคตินธรรมชาติจากเนื้อกล้วย     แยม (jam or fruit jam) โดยปกติผลิตจากผลไม้ ซึ่งองค์ประกอบหลักในการผลิตแยม คือต้องใช้ผลไม้ที่มีปริมาณเพคตินสูง หรือมีการเติมเพคตินผง ร่วมกับการเติมนํ้าตาลใหมี้ความหวานที่เหมาะสม ซึ่งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แยมผลไม้ต้องมีปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (สัมพันกับค่าความหวาน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 3.0-3.2

     กรมวิทยาศาสตร์บริการได้พัฒนาเทคนิคการผลิตแยมโดยใช้เ้นื้อกล้วยเป็นแหล่งของเพคติน หรือกล่าวได้ว่าเป็นการใช้เพคตินธรรมชาติจากเนื้อกล้วย ทั้งนี้เทคนิคการผลิต คือ ใช้กลวยนํ้าว้า กล้วยไข่ หรือกล้วยเล็บมือนาง ที่ระดับความสุกเพียงเล็กน้อย หรือที่เรียกวา่ ห่าม ซึ่งจะมีปริมาณเพคตินอยูสู่ง นำเนื้อกล้วยผ่านความร้อนเพื่อทำลายเอนไซม์เพื่อป้องกันไม่ให้เ้นื้อกล้วยเปลี่ยนเป็นสีนํ้าตาล และใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตแยมผลไม้หรือแยมพืชผักสมุนไพรการเติมผลไม้ชนิดอื่นเพื่อให้ได้แยมผลไม้ผสม(mixed fruit jam) ทำให้แยมมีสีสวย รสชาติดี หรือการเติมผัก เช่น แครอทก็สามารถทำได้้เมื่อใช้เ้ทคนิคดังนี้ ทำใหผู้ผลิตแยมได้โดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ไม่จำเป็นต้องใช้เ้พคตินผงที่มีราคาแพง

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นางวรรณดี มหรรณพกุล
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7420,7415
โทรสาร : 0 2201 7102
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ระบบรับสมัครงานออนไลน์ศูนย์บริการร่วม วท.PartnerPartnerPartnerPartnerPartner 

บันทึก

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

MusuemTh logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 


TOP