พระราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด พระวรธรรมคติ สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานวันข้าราชการพลเรือน 2560

 

1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน
"สืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

 

     วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรือนตั้งแต่นั้นมา

 

วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

 

     มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 

  1. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็น ผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
  2. เพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
  3. เพื่อเผยแพร่ผลงานใหม่ ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน
  4. เพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงการเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป
  5. เพื่อให้วันข้าราชการพลเรือน (1 เมษายน) เป็นวันที่มีความหมายอยู่ในความทรงจำและเป็นที่ยอมรับของข้าราชการ และประชาชน โดยทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

      ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.
      ธิรานันท์    02-547-2015
      อัญชลี       02-547-2013
      ดวงดาว     02-547-1710
      ปภาวี        02-547-1712
      ลักษิกา     02-547-1713

 

แหล่งข่าว/ภาพ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
โทรศัพท์ 0 2547 1000
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.