รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม กล่าวว่า ผลการสรุปจากที่ประชุม หัวข้อที่ได้ประชุมและรัฐบาลให้การสนันสนุน คือ การส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ ที่มีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นภารกิจที่สำคัญ โดยทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องดังกล่าวหลายกิจกรรม อาทิ พิพิธภัณฑ์ ดาราศาสตร์ รายการทีวีต่างๆ และ กระทรวงวิทย์ฯ มีงานสำคัญใหญ่ๆ หลายงาน เช่น

1. งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม

2. ดาวเทียมธีออส 2 ดาวเทียมดวงนี้จะทำให้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเอื้อประโยชน์ให้ทุกกระทรวงสามารถใช้ข้อมูลได้ 

3. Start up กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ ซึ่งมีแนวคิดและนวัตกรรมในการสร้างอาชีพด้วยตัวเอง ซึ่งจะมีงาน Start up ทั่วประเทศ 4 ภาค และจะมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2560 

4. Food Innopolis กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ชักชวนบริษัท ธุรกิจต่างๆ มาทำวิจัย พัฒนา และมีผลผลิตทางด้านอาหาร 

5. InnoAgri (Innovation Agricultural) การนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปช่วยเกษตรกร ซึ่งอาชีพนี้เป็นฐานรากที่สำคัญของประเทศไทย เพื่อให้ได้เกษตรกร ยุค 4.0 ที่มีไอเดียแนวคิดการนำนวัตกรรมมาใช้ในภาคการเกษตร

6. โครงการ EECi กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมสร้างเขตนวัตกรรมใหม่ที่ภาคตะวันนออก ซึ่งได้ความร่วมมือจากภาคมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม นำเอานวัตกรรมไปเผยแพร่ ถ่ายทอดสู่พื้นที่

นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่รัฐบาลสนับสนุนอยู่แล้ว อาทิ การออกพระราชบัญญัติงานวิจัยและพัฒนา คูปองวิทยาศาสตร์ ไอแทป ทั้งหมดนี้เป็นสาระหลักๆที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลสนับสนุนและผู้บริหารส่วนราชการทุกแห่งยินดีที่จะทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ