รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการตลาดต่อยอด” ระหว่าง ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัททีซีซีแลนด์ แอสเสท เวิลด์ พร้อมวางเป้าดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจขนาดเล็ก และวิสาหกิจชุมชน OTOP นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ...สร้างช่องทางการขายสินค้าใหม่ บนพื้นที่ 150 ไร่ ตอบสนองนโยบายรัฐบาล เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เกิดผลิตภาพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างยั่งยืน (ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสาทร ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ)

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728 – 3732  โทรสาร 02 333 3834
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Facebook : sciencethailand