You are here:

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สืบค้นข้อมูล

พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอด ครั้งที่ 4 วันที่ 16 ม.ค.53

อีเมล พิมพ์ PDF

 

คำกล่าว
พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอด ครั้งที่ 4
 โดย ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันเสาร์ที่ 16มกราคม 2553  เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
คลอง 5 .คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 

·      ประธานคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนตาบอดเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ (ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ )  
·      ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ดร.พิชัย สนแจ้ง )
·      นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาชิกวุฒิสภา
(อาจารย์มณเทียร บุญตัน)
·      คณะกรรมการโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอด 
·      นักเรียนตาบอด อาจารย์ อาสาสมัคร คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนที่รักทุกท่าน
 
                ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอด ครั้งที่ 4 และมีโอกาสได้รับฟัง ศ.ดร.ไพรัชฯ เล่าถึงความเป็นมาของโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอด ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว รวมทั้งได้รับทราบว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยในเด็กตาบอดที่มีความสนใจ มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนสายวิทยาศาสตร์ ทำให้รู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่ควรสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง
 
 นอกจากนั้น โครงการนี้ยังทำให้ดิฉันเห็นถึงความร่วมมืออันดีระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รวมทั้งภาคเอกชนและมูลนิธิต่างๆ ที่ร่วมกันทำงานเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับคนตาบอด โดยเฉพาะการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังที่ได้รับทราบจากรายงานแล้วว่า มีหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมการจัดค่ายครั้งนี้ อาทิ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.),สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.),องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.),สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย, มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย         ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รวมทั้งยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ช่วยสนับสนุนด้านการเงินในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอดทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา รวมถึงครั้งนี้ด้วย ซึ่งดิฉันขอขอบคุณเป็นอย่างมาก
 
                ดิฉันรู้สึกดีใจที่ได้เห็นเด็กตาบอดที่มาเข้าค่ายครั้งนี้ได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากกลุ่มอาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นแกนนำของประเทศ ที่มาให้ความรู้ รวมทั้งทำการทดลองให้เห็นจริงตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางกิจกรรม เช่น กิจกรรมการเรียนรู้วงจรไฟฟ้า ซึ่งเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานและแบบอนุกรม มีการทดลองให้รู้จริงว่าแบบไหนจะให้กระแสไฟมากกว่ากัน แต่ที่ยากไปกว่านั้นคือ ต้องคิดการทดลองเพื่อให้นักเรียนที่มองไม่เห็นได้ทราบผลการทดลอง โดยต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดูผลการทดลองจากการเห็น เป็นการสัมผัสหรือการได้ยินเสียงแทน ซึ่งอาจารย์จะต้องช่วยกันระดมสมองอย่างมาก เพื่อให้นักเรียนได้ทำการทดลองจริงด้วยตนเองได้ ดิฉันจึงคิดว่า ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอดนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอด โดยเฉพาะการปรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอด เพื่อให้เป็นตัวอย่างสำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนตาบอด    ร่วมเรียนต่อไป                       
 
                อย่างไรก็ตาม จากรายงานของ ศ.ดร.ไพรัช ทราบว่า คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกนักเรียนตาบอดจากการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์จนถึงอุดมศึกษาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น9 คน โดยเรียนอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 2 คน, อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 อีก 7 คน ดิฉันขอชื่นชมนักเรียนรุ่นบุกเบิกนี้ที่มีความกล้าหาญในการเข้าเรียนต่อในสายวิทยาศาสตร์ที่หลายๆ คนบอกว่า ยาก และขอให้รุ่นน้องๆ ที่มา เข้าค่ายในวันนี้ ได้ดูรุ่นพี่ที่มีความมุ่งมั่น จนกระทั่งได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเป็นตัวอย่าง เพื่อที่จะได้เป็นแบบอย่างให้แก่น้องรุ่นต่อๆ ไป
 
                ขณะนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับ คนตาบอดครั้งที่ 4 ณ บัดนี้ และขออวยพรให้การทำกิจกรรมในค่ายประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ
 
                ขอบคุณค่ะ