You are here:

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สืบค้นข้อมูล

คำกล่าวการแถลงข่าวงานถนนเทคโนโลยี ประจำปี 2553 วันที่ 1 มิ.ย.53

อีเมล พิมพ์ PDF

คำกล่าวการแถลงข่าวงานถนนเทคโนโลยี ประจำปี 2553 วันที่ 1 มิ.ย.53