สรุปผลการดำเนินการสหกรณ์ เดือนเมษายน 2556

blog powerpoint1  สรุปผลการดำเนินการสหกรณ์  >>>รายละเอียด<<<

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

" สหกรณ์ วว.  ก้าวไกล  รับใช้สมาชิก "

ประวัติสหกรณ์ฯ

ประวัติสหกรณ์

Downloads.  ตามเอกสารแนบ

               สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำกัด ได้ดำเนินการเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 สามารถจัดตั้งได้สำเร็จ โดยได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ เลขทะเบียนที่ อ.028443 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 จากข้อบังคับ สามารถเปิดรับสมาชิกที่อยู่ในหน่วยงานในสังกัด วว. ที่ยัง ไม่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ภายใน 16 หน่วยงาน  สำหรับการจัดตั้งสหกรณ์นี้ได้ใช้เวลาทำการถึง 2 ปี และใช้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จำนวนถึง 2 ชุด ชุดแรกในปี 2541 มีนายบำรุง ไตรมนตรี หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สป.วว. เป็นประธานฯ พร้อมคณะฯ มีท่าน ปกท.วว. นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นผู้อนุญาตใน 4 ข้อหลักของการจัดตั้งสหกรณ์ตามข้อบังคับคือ อนุญาตให้

Read more...

เลขที่บัญชีสหกรณ์

เลขที่บัญชีสหกรณ์ กรณีฝากด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ ให้ระบุชื่อบัญชี "สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ" ประเภท "ออมทรัพย์" โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ ได้ดังนี้

  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาย่อยองค์การเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 072-0-06304-3
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่บัญชี 980-0-37479-5
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-4-31213-4

คณะกรรมการสหกรณ์

คณะกรรมการสหกรณ์

บุคคลากร สหกรณ์ฯ

บุคคลากร สหกรณ์ฯ

วิธีการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

วิธีการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

1.  ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนด โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ  5 
     คนหนึ่งรับรอง  แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ  5  ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง
2.  เอกสารประกอบ
     2.1 หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์  จำนวน  1  ชุด
     2.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/ลูกจ้าง  จำนวน  1  ชุด
     2.3  สำเนาสลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด)  จำนวน  1  ชุด
     2.4  สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝาก  (เลขที่บัญชีธนาคาร) จำนวน  1  ชุด
    ** เอกสารประกอบข้อ  2.2 – 2.4  ต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ **

Joomla! Templates by www.yagendoo.com