รับทำประกันภัยโรงมะเร็งและประกันอุบัติเหตุ , รับทำ พ.ร.บ. บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด

รับทำแผนประกันภัยโรคมะเร็งและแผนประกันอุบัติเหตุกับบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ (AIG)   Beware-of-scolding-your-dog

1. แผนประกันภัยโรงมะเร็งสำหรับสมาชิก

      ด้วย บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ (AIG) ซึ่ง เป็นบริษัทที่รับทำประกันอุบัติเหตุให้กับสมาชิก ได้นำเสนอแผนประกันโรคมะเร็งสำหรับสมาชิก (รายละเอียดตามตาราง) โดยสมาชิกทำประกันภัยเพียงคนเดียวแต่คุ้มครองทั้งครอบครัว สามารถเลือกซื้อได้ตามความสมัครใจและชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน โดยผู้จัดการสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าแผนประกันภัยดังกล่าวมีประโยชน์ต่อ สมาชิก

Read more...

สวัสดิการงานศพ

untitled11กรณีสมาชิกเสียชีวิต

  1. สมาชิกผู้ตายมีความเป็นสมาชิกต่ำกว่า 5 ปี ผู้รับประโยชน์ผู้มีส่วนได้เสีย หรือทายาทอื่น มีสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์ได้ 3,000.00 บาท
  2. สมาชิกผู้ตายมีความเป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ปี ผู้รับ ประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือทายาทอื่นมีสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์ได้ 4,000.00  บาท
  3. สมาชิกผู้ตายมีความเป็นสมาชิก  10  ปีขึ้นไป  ผู้รับประโยชน์  ผู้มีส่วนได้เสีย  หรือทายาทอื่น  มีสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์ได้  5,000.00  บาท

      *** การนับระยะเวลาความเป็นสมาชิกตามข้อ 1 - 3 จะนับตั้งแต่วันที่สหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่สมาชิก เสียชีวิต

Read more...

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

1.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน man juggling finances ha

    สมาชิกยื่นคำขอกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ได้ตั้งแต่เวลา  08.30 - 15.00 น.

    ในวันและเวลาราชการ   ยกเว้นวันที่  1 - 5  ของทุกเดือน สหกรณ์ฯ

    งดจ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   แบ่งเป็น  2  ประเภท  ดังนี้

 

Read more...

เงินกู้สามัญ

2. เงินกู้สามัญ

     เงินกู้สามัญ  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท ดังนี้man with empty pockets ha

      

Read more...

บริการด้านเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษk9 clip image001

- สหกรณ์รับฝากเงินประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  (อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารงาน)

- ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ได้รับการยกเว้นภาษี  15%  ต่อปี

Read more...

อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ฉุกเฉินปกติ 7.50
ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร 6.50
สามัญ 7.50
เงินฝาก ออมทรัพย์พิเศษ

3.00

Joomla! Templates by www.yagendoo.com